Вашето оръжие за законен отказ от ваксините!

  ВАШЕТО ОРЪЖИЕ ЗА ЗАКОНЕН ОТКАЗ ОТ ВАКСИНИТЕ (⚠️) КОНВЕНЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И НА ЧОВЕШКОТО ДОСТОЙНСТВО ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИЛАГАНЕТО НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА БИОЛОГИЯТА И МЕДИЦИНАТА     (Ратифицирана със закон, приет от XXXIX Народно събрание на 26 февруари 2003 г. – ДВ, бр. 21 от 2003 г. В сила за Република България от 1 август 2003 г.) (обн. ДВ, бр. 32 от 12 април 2005 г.) Преамбюл Държавите – членки на Съвета на Европа, другите държави и Европейската общност, подписали тази конвенция, вземайки предвид Всеобщата декларация за правата на човека, провъзгласена от Общото събрание на … Продължете с четенето на Вашето оръжие за законен отказ от ваксините!