Европейско разследване на ЧСИ в България? или Народът за независимостта на българската адвокатура

 

На 8 декември 2020 г. Европейския парламент /ЕП/ допусна за подкрепа Петиция №959/2020 г. на ЕП.

Същата е във връзка с опита да бъде ограничено правото на адвокатите в Република България на свободен достъп до делата, което ни е предоставено от Законодателя с разпоредбата на член 31, алинея 1 от Закона за адвокатурата.

Целта на Петиция №959/2020 г. на ЕП, е да бъде извършено разследване от Европейския парламент, относно нарушаване принципите на правовата държава и разделението на властите в Република България и разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679, от страна на Правителството в Република България чрез Комисията за защита на личните данни и Камарата на Частните съдебни изпълнители /ЧСИ/.

При условие, че българските граждани имат смелостта да изразят волята си и подкрепят Петицията, може да бъде предизвикано разследване от страна на ЕП, относно Частните съдебни изпълнители, както и да се стигне до отмяна на Закона за ЧСИ, т.е. съществуването на тази съсловна организация да бъде преустановено.

Въпросите, на които до 10 /десет/ дни, ще трябва да отговори българското общество са:

Иска ли да бъде защитавано от независима адвокатура?

Има ли куража да се изправи срещу Частните съдебни изпълнители?

Иска ли Европейският парламент да разследва Частните съдебни изпълнители?

Действията – подкрепата на Петицията – водят до промяна.

Бездействието – утвърждава настоящото.

Във връзка с гореизложеното, на 9 декември 2020 г., адв. Николай Лалев – САК, е изпратил Отворено писмо до Висшия адвокатски съвет на Република България, членовете на адвокатските колегии в Република България, адвокатите на Европейския съюз, и всички български граждани.

Който желае, може да подкрепи Петиция №959/2020 г. на ЕП, на следния интернет адрес:
Петиция № 0959/2020, внесена от Николай Лалев, с българско гражданство, относно прилагането в Република България на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни

Адв. Николай Лалев

Последно от БЪЛГАРИЯ

The Bulgarian Times

The Bulgarian Times

Фейсбук страница