Ето я жалбата до съда срещу маските (ВЗЕМИ ФОРМУЛЯР)

Юристи, противници на заповедта за носене на маски срещу коронавируса на открито, съставиха готов формуляр на жалба до съда, ако попаднете под ударите на закона и бъдете глобен.

Жалбата е аргументирана юридически, просто трябва да я копирате, попълните и подадете до съответния Районен съд.

Ето и самия документ:

До Районен съд ………………

Ж А Л Б А

от …………………………………………………………………………………. ЕГН:…………………………….
Адрес :..……………………………………………………………………………………………………………….
Телефон: ……………………………………… ел.поща: ………………………………………………………..

ПРОТИВ: Наказателно постановление Nо. …….….. от дата ……..…….…………….,
наложено ми от ……………………………………………………………………………

Уважаема/и Г-жо/Г-н Съдия,
Не съм доволен от Наказателно постановление № …………. / …………….г-на ………………..
………………………………………………………….., с което ми е наложено административно наказание ……………………………………………………………………………………………………………..

Считам, че то е незаконосъобразно, поради следните аргументи:

Аргумент 1: Нормата на чл. 63, ал.4 от Закона за здравето определя, че: „Държавните и общинските органи създават необходимите условия за изпълнение на мерките по ал. 1, а средствата за осъществяването им се осигуряват от държавния бюджет, съответно от общинските бюджети.“ Предвид обстоятелството, че мярката за задължително носене на маска въвежда задължение, за ползване на определено специализирано предпазно средство, което има имуществена стойност, следва същото да бъде осигурено безплатно от държавните и общинските органи, като финансирането се осигури от бюджета. Предвидената алтернатива (кърпа, шал и др.), също има материална стойност и следва или тя или защитната маска да бъде осигурена от държавата или общините. Наличието на алтернативи в заповедта, по никакъв начин не освобождава държавните и общински органи, от изпълнението на вменените им със закон задължения.

Сред тези органи е и издателят на заповедта. Неизпълнението на законовото задължение, по обезпечаване на наложените мерки, се явява самостоятелно основание за отмяна на процесната заповед при последващия съдебен контрол, тъй като самата заповед не е изпълнила изискванията на материалния закон. Принудителните мерки са инструмент за обезпечаване на законосъобразното осъществяване на определени правоотношения. Те са форма на държавна принуда – репресивни мерки, водещи до ограничаване на права или вменяване на задължения. С тях се налагат неблагоприятни последици на гражданите, с цел постигане на определен правен резултат. Законово регламентираната цел, която се преследва с прилагането на мярката е ограничаване на разпространението на заразна болест, но все пак само ако държавата и общините са осигурили условия за това. Тоест, наложената ограничителна мярка е несъответна на целта на закона.

Аргумент 2: Задължителното носене на маска влиза в пряка колизия с действащ български закон – ЗАКОНА за ограничаване носенето на облекло, прикриващо или скриващо лицето.
Чл. 2, ал.1, недвусмислено и ясно сочи: На публични места на територията на Република България не се допуска носенето на облекло, прикриващо частично или скриващо напълно лицето.
Ал. (2) дефинира : Публично място по смисъла на ал. 1 е всяко обществено достъпно място на територията на Република България.
В чл.3 са налични, разбира се и изключения, но настоящата ситуация не е обхваната от нито едно от тях. Нека ги разгледаме.
Чл. 3. Разпоредбата на чл. 2, ал. 1 не се прилага:

1. ако носенето на облеклото се налага:
а) по здравословни причини;
б) от характера на упражняваната професия;
в) в рамките на спортни, културни, образователни или други подобни прояви, когато се носи от участниците в тях и е с временен характер;
На първи прочит, още в хипотезата на т. “А“ са споменати „здравословни причини“. Това обаче, касае лицата имащи здравословни проблеми, а заповедта въвежда задължение за носене на маски само от здрави хора. По дефиниция, болните имат задължение да си стоят вкъщи, под карантина – чл. 61 от Закона за здравето. Което имплицитно изключва, те да са предвидени да носят маски на обществени места. Тоест, хипотезата на точка „“А“, не покрива заповедта. Буквите „Б“ и „В“, касаят неотносими хипотези, тъй като задължението в заповедта на Министъра на здравеопазването, нито е свързано с упражняване на професия, нито е в рамките на спортни, културни, образователни или други подобни прояви.

2. в молитвените домове на регистрираните вероизповедания; Очевидно, неотносимо изключение.

3. когато със закон е установено друго.

В закона за мерките и действията по време на извънредното положение, не се предвижда нищо такова. Законодателят е пределно ясен, „предвидено в закон“. Не в заповед на МЗ.
Дали маските са облекло, прикриващо лицето?
Да. Отговор намираме отново в закона, при това изрично.
Чл. 4.
(1) Облекло, прикриващо или скриващо лицето, са плътни или полупрозрачни дрехи, покривала, наметала, мрежести платки, маски или други подобни елементи, които прикриват частично или скриват напълно лицето.
(2) Лицето е прикрито частично при носенето на облекло, с което са закрити устата, носът или очите.
(3) Лицето е скрито напълно при носенето на облекло за цялостно закриване на лицето. Съвсем отделно, издателят на заповедта е посочил алтернативи (кърпа, шал и др.), които дефинитивно са части от облекло.

За мен като гражданин стои интересна дилема. Дали да не нося маска, покриваща лицето и носа и да бъда санкциониран по 209а от закона за здравето във вр. с чл. 63, ал.1 вр. със Заповед № РД-01-197/11.04.2020 г – глоба в размер от 300 до 1000 лева и последващи в размер от 1000 до 2000 лева.

Или да нося маска, покриваща лицето и да подлежа на санкции по Закона за ограничаване носенето на облекло, прикриващо или скриващо лицето – 200 лв за първо нарушение и по 1500 лева за всяко следващо.

Моля да вземете предвид изложените от мен аргументи и да отмените наложеното ми наказателно постановление.

Дата: …………..г

С уважение: ………………………….

гр. …………… / /

Лупа БГ, Фейсбук

ПО ТЕМАТА

Как се обжалва акт за маска

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

ВАЖНО! ПРОЧЕТИ И СПОДЕЛИ! ПО-ВАЖНИ ЧЛЕНОВЕ И АЛИНЕИ ОТ КОНСТИТУЦИЯТА, КОИТО ЗАЩИТАВАТ НАШИТЕ ПРАВА СРЕЩУ НОСЕНЕТО НА НАМОРДНИЦИ! НИКОЙ ЗАКОН НЕ Е НАД КОНСТИТУЦИЯТА! СЪС ЗАПОВЕДТА ЗА НОСЕНЕ НА МАСКИ НА ОТКРИТО СЕ НАРУШАВАТ ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД! ТЯ Е ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОННА И НЕЗАКОННА!

Последно от БЪЛГАРИЯ

Фейсбук страница