Кой и защо измисли Арийската раса и как се възползваха от нея Иран и Нацистка германия

 

Идеологията за „чистата“ нордическа раса, за арийския произход е измислица

Терминът „арии“ се среща за пръв път в древните персийски и индийски текстове – Авеста – свещената книга на зороастризма, и в Бехистунския надпис – триезичен клинописен надпис, издълбан на скала в днешния Иран.

Съвременната история започва да използва този термин от втората половина на 18 век, когато френският изтоковед и лингвист А. Анкетил-Дюперон, изучавайки книгата Авеста и дневногръцки източници, установява, че древните перси се наричали „арии“. Изтоковедът Джонсън през 1786 г. търси близост между гръцки, латински, санскрит и персийски език и това позволява терминът да се използва по-широко.

Европейски мислители, най-вече германци, започват да си представят нацията като естествена културна общност, която има общ фолклор, митове, поезия и най-важното – общ език.

Германският философ Фридрих Шлегел, опирайки се на откритията на лингвистите, предполага през 1808 г., че прадеди на германците били древните перси – ариите. Той използвал термина „арии“ за обозначаване на древния индоевропейски протонарод (Urvolk), който в древността мигрирал от Азия в Европа. Тази теория за арийската миграция, или арийския мит, бързо става популярна в Западна Европа и видни европейски мислители започват да виждат в древните перси свои прадеди.

Шлегел и други ранни привърженици на арийския мит смятат, че арийците се различават от неарийците културно, а не биологически. Но скоро идеята за биологическата разлика изтласква културната идея.
През 19 век филолози и лингвисти използват своите теории като доказателство за расовите различия, при това езиковите особености се превръщат в един от факторите за биологическата разлика между расите.

През 1823 г. германският изтоковед Юлиус Клапрот твърди, че древните арии, или индо-германците, както ги нарича, били светлокожи, а през 1836 г. Фредерик Айхоф заявява, че „всички европейци дошли от Изток и това е доказано от лингвистиката и филологията“.

Ученикът на Шлегел Кристиан Ласен в своя труд „Индийски древности“ нарича арийци най-надарените и възхвалява тяхното творчество и силата на духа им. Любопитно е, че той противопоставя ариите на семитите, които характеризира като егоисти, чиито пороци преобладават над разума им.

Така Ласен залага основите на идеята за конфликта между семити и арии и впоследствие тази концепция се развива и пропагандира от изследователи като Ернст Ренан и Артур де Гобино, чиито идеи по-късно залягат в основата на нацистката расова политика.

Терминът „арийски“ – синоним на „нееврейски“

По-късно благодарение на трудовете на Хюстан С. Чембърлейн, който е продължител на идеите на Ренан и Гобино, терминът „арийски“ се превръща в синоним на понятието „нееврейски“.

Чембърлейн пише, че „благородният персийски цар Кир поради наивност позволил на евреите след завземането на Вавилон да се върнат в Йерусалим и дори им помогнал да възстановят храма си“. Според Чембърлейн толерантността на Кир била фатална грешка, тъй като позволил на „семитската кръв да се разпространи по земята подобно на отрова и да се превърне в проклятие за ариите през следващото хилядолетие“.

Чембърлейн се ползва с особено благословение от Кайзер Вилхелм Втори; в своите писма до Чембърлейн кайзерът с удоволствие разсъждавал за това, че е „наследник на древните арии“. През 1923 г.,изселен в Холандия, той обявил древните перси за истински прадеди на съвременните германци.

През ХХ век терминът „арий“ или „ариец“ освен учени е използван от публицисти и политически активисти.

В терминологията на расовите теории думата „ариец“ или „арийски“ навсякъде се използва като синоним на „принадлежащ към висша раса“, както и „нордически“ или „нееврейски“. С расови въпроси се занимават основно германците, затова скоро арийският мит се превръща в германски мит, в нордическа теория.
Нордическата теория харесва на мистици и езотерици като Гуидо фон Лист, които виждат ариите като чисти и непорочни създания, свободни от днешните материализъм и либерализъм.

Ученикът на Лист Йорг Ланц фон Либесфелс развива тези идеи в своя труд „Тезоология“ и оправдава стерилизирането на болни и „нисши“ раси, както и принудителния труд.
Статиите на Либесфелс постоянно чете младият Адолф Хитлер.

След като нацистите вземат властта политиката на расово превъзходство се превръща в държавна.
Германците и скандинавците обявяват, че през хилядолетията се смесили с „истинските арийци“, а Иран – древната арийска империя, загинала заради смесване с „нисши раси“.
В „Моята борба“ Хитлер повтаря концепциите, които чел в младите си години. Там той преразказва тезите, че нордическата, арийската раса, още от античността покорявала чуждоземци и териториите им, пътьом основавайки велики цивилизации, но след това „великата“ раса се разтворила в други раси поради неспазване на расовата хигиена.

По времето на войната Хитлер нееднократно сочел за пример персите като някога горда нация, която не се избавила от евреите, и затова рухнала и се намира в плачевно състояние.

Нацистка Германия използва арийския мит на международната арена. За това отговарял Алфред Розенберг, който бил и ръководител на външнополитическото управление в НСДАП и бил упълномощен от фюрера да отговаря за духовното и мирогледното възпитание в партията. Розенберг бил автор на много антисемитски опуси, от които най-известният е „Митът на ХХ век“. Много нацисти, включително и Хитлер, се отнасяли с недоверие към тях, смятайки идеите му за несвързани и неразбираеми.
Третият райх и Иран – с общо арийско родословие?

Дипломатите на Третия райх се стремели да засилят влиянието си върху Иран и постоянно подчертавали общото си арийско родословие. Местните националисти в Иран възприемали с ентусиазъм европейската теория за арийския език, история и раса.

Във възгледите на един от ранните националистически мислители в Иран Мирза Ф. Ахундзаде може да се проследят идеите на Ернст Ренан за различията между арийците и семитите.

В Европа под семити разбират евреите, а в Иран – арабите.

В трудовете си Ахундзаде размишлява за величието на иранската нация по времето на древните династии и за нейния упадък след арабското нашествие.

Династията Пехлеви и пропагандата на арийската теория
Когато идва на власт династията Пехлеви, арийският мит става по-популярен; на държавно ниво се пропагандира националната митология, а интелектуалците, които използват идеята за арийското наследство, активно са подпомагани от държавата, и те от своя страна поддържат легитимността на управляващата династия.

Ключова роля в продължаването на арийския мит изиграват и историците. Учебниците по история в Иран разказват не само за древната арийска миграция, но и за расовите особености на арийското население в страната. Неговият автор Хасан Пирния посочва, че съществуват бяла, жълта, черна и смесена раса, и подчертава, че бялата раса, в която влизат и иранците, са истинските индоевропейци. Тези идеи застъпват учебниците по история през 1928 г. и през 1933 г. Политологът Фархуди подчертава, че думата „Иран“ произтича от термина „арий“ и отъждествява иранците с ариите по расов признак, а не по лингвистичен. В един от учебниците по история се разказва, че бялата и жълтата раса имат най-високи интелектуални способности, за разлика от черната раса. В Иран възприемат от германците идеята за израждането на арийците, тъй като иранците се смесили с други раси и затова империята им западнала.

Много ирански лингвисти започват да изследват индоевропейските корени на своя език, с цел да го очистят от чуждици, особено от арабски, заимки и така да възродят „чистия персийски“ език, т.е. истинския арийски език.

Арийският дух в Иран приключва през 1941 г., когато страната на север е окупирана от Съветския съюз, а на юг – от Великобритания. Въпреки че шахът обявява неутралитет, съюзниците решават да не рискуват и да обезопасят нефтените находища в Иран и Азербайджан. Реза Пахлави е принуден да се откаже от трона в полза на сина си Мухамад Реза. По-късно той се нарекъл „шахиншах на арийците“, но се отнасял хладно към историите за ариите, особено след 1945 г.

Превод: издателство PACПEP

Кои са Арийците и как изглеждат

 

Нацизмът е създаден от евреите, които за маскировка се нарекли „Арийци“

Последно от СВЯТ

Войната в Украйна – кървав заговор срещу славяните: Крим, Хабад-Любавич, Небесен Йерусалим, Юдейски Преврат 2014, Хабад и Путин, Предателство в Кремъл, Постановъчна война. Операция „Z“ (Zion/ Цион)

Крим Днес предаването на Крим от РСФСР в състава на Украинска ССР през 1954 г. мнозина

Фейсбук страница