Короната и маските

Какво казва Световната здравна организация:

1. Ако сте здрави, трябва да носите маска само ако се грижите за човек със съмнение за 2019-nCoV инфекция.
2. Носете маска, ако кашляте или кихате.
3. Маските са ефективни само когато се използват в комбинация с често измиване на ръцете с алкохол или сапун и вода.

АКО ВИ СЕ НАЛАГА ДА НОСИТЕ МАСКИ

1. Преди да си сложите маска, почистете ръцете с разтриване на ръце на алкохолна основа или сапун и вода.
2. Покрийте устата и носа с маска и се уверете, че няма пропуски между лицето и маската.
3. Избягвайте да докосвате маската, докато я използвате; ако го правите, почистете ръцете си с разтриваща се на ръка основа на алкохол или сапун и вода.
4. Сменете маската с нова веднага след като е влажна и не използвайте отново маски за еднократна употреба.
5. За да премахнете маската: отстранете я отзад (не докосвайте предната част на маската); изхвърлете веднага в затворен кош; почистете ръцете с разтриване на ръка на база алкохол или сапун и вода.

ОПАСНИ ЛИ СА МАСКИТЕ ЗА ЗДРАВИТЕ ХОРА И КОИ?
Проучване на British Medical Journal
Текстилните лесно стават извор на зараза

Проучването достига до значимия извод, че текстилните маски са свързани със значително по-висок риск от разпространение на инфекции, в сравнение със санитарните.
___________________________
Физическите свойства на текстилната маска, повторната употреба, честотата и ефективността на почистването, както и увеличеното задържане на влага могат потенциално да увеличат риска от инфекция.
Вирусът може да оцелее на повърхността на текстилната маска, възможно е самозаразяване чрез многократна употреба и неправилно поставяне и почистване.
Например, замърсената текстилна маска може да пренесе патогена към ръцете на носещия чрез докосване. В допълнение, филтрацията на този вид маски е изключително лоша (почти 0%).
_____________________________

Целта на проведеното проучване (в болници) е да се сравни ефикасността на текстилните маски в сравнение с тази на санитарните/медицински маски.

На участниците от групата, носещи санитарни маски, са предоставяни по две маски за всяка 8-часова смяна, а на всеки участник от групата с текстилни маски са осигурени пет маски за целия период на проучването, които участниците следва да перат регулярно и да редуват страната от която поставят маската.
Те са помолени да почистват текстилната маска със сапун и вода след приключване на 8-часовата си смяна. Всеки участник има на разположение писмени инструкции за почистване на маската. Носенето на маски и от трите групи (контролната е само през част от времето при контакт със заразени)) се документира и измерва за всеки участник.

В проучването се измерва разпространението на клинична респираторна болест (CRI), грипоподобни заболявания (ILI) и лабораторно потвърдена респираторна вирусна инфекция.
Процентните резултати по отношение на разпространението и на трите инфекции е отчетено като статистически значително по-високо при текстилните маски (относителен риск (RR)=13.00, 95% CI 1.69-100.07) в сравнение с групата, носеща медицински маски.
При маските от плат се регистрира и значително по-високо ниво на разпространение на грипоподобни заболявания (RR=6.64, 95% CI 1.45-28.65) и лабораторно потвърден вирус (RR=1.72, 95% CI 1.01-2.94) , в сравнение със санитарните маски.
Проникването на частици през текстилните маски е оценено на почти 97%, докато при медицинските – 44%.

В заключение, маските от плат довеждат до значително по-висок процент на инфекции от медицинските маски, като в същото време показват и по-ниски резултати и от контролната група,
При анализа на резултатите от участниците от трите групи, е идентифициран най-висок риск от предаване на лабораторно потвърдена респираторна вирусна инфекция при употреба на текстилни маски.

Източник: British Medical Journal

Препоръки от Института „Робърт Кох“ относно хигиенните мерки, касаещи персонала, участващи в лечението на пациенти с инфекция от SARS-CoV-2
Posted on 17.03.2020
Препоръки от Института „Робърт Кох“ относно хигиенните мерки

касаещи персонала участващи в лечението на пациенти с инфекция

от SARS-CoV-2

Към 13 март 2020 г.

Наличната досега информация за епидемиологията на SARS-CoV-2 показва, че предаването се случва най-вече при близък (напр. Домашен или медицински грижи) незащитен контакт между хората. Според настоящите изследвания, предаването се осъществява предимно чрез дихателни секрети, предимно капчици, например при кашлица и кихане, както и някои медицински методи на лечение или диагностика, които са свързани с образуването на аерозол (например бронхоскопия). Непряко предаване, напр. Чрез ръцете или замърсените повърхности в клиничната среда също трябва да се имат предвид. От известните досега данни и опит с други коронарни вируси се назначават хигиенни мерки въз основа на процедурата за SARS и MERS, както са описани и в препоръката на KRINKO „Превенция на инфекции в контекста на грижите и лечението на пациенти със заразени заболявания“. Въпреки това, данните за етиологията на вируса и пътищата на предаване, известни по-рано за SARS-CoV-2 / COVID-19, предполагат по-изразено засягане на горните дихателни пътища в ранната фаза на инфекцията. Целта е да се избегне възможно най-голямо разпространение в здравните заведения. Затова препоръчваме:

A) Постоянно прилагане на базисна хигиена, най-вече хигиена на ръцете във всички звена на здравеопазването.

Б) Допълнителни мерки в клиничната област

1. Стациониране на пациентите

1.1. Индивидуално настаняване в изолационна стая със собствена баня.

1.2. Използването на изолационна стая с преддверие като цяло се предпочита.

1.3. Възможна е съвместна изолация на няколко пациенти при определени условия, вижте препоръката на KRINKO „Превенция на инфекцията в контекста на грижите и лечението на пациенти със заразни заболявания“.

1.4. Ако в стаите за пациенти се работи вентилационна и климатична система, която позволява разпространението на въздух в други помещения, тя трябва да бъде изключена.

1.5. Рисковете от вентилационни и климатични системи, които позволяват на патогена да се разпространява в аерозоли в други помещения, трябва да бъдат оценени и сведени до минимум.

2. Мерки за защита на персонала/лични предпазни средства

2.1. Трябва да бъде използван обучен персонал за грижа за пациенти на COVID-19, който по възможност е неангажиран с грижите за други пациенти.

2.2. Използване на лични предпазни средства (ЛПС), състоящи се от защитни престилки, ръкавици за еднократна употреба, плътно прилепнали дихателни маски (FFP2 или FFP3 или респиратор при изразено излагане на аерозоли, например по време на бронхоскопия или други дейности, при които могат да се появят аерозоли) и предпазни очила.

2.3. Изискванията за лични предпазни средства са посочени в TRBA250 и в препоръката на KRINKO „Превенция на инфекцията в контекста на грижите и лечението на пациенти със заразни заболявания“.

2.4. Сложете личните предпазни средства (вижте по-горе), в преддверието, преди да влезете в стаята на пациента и ги съблечете и оставете в стаята , преди да я напуснете.

2.5. Хигиена на ръцете: Спазвайте известните указания за хигиена на ръцете (дезинфекция на ръка или смяна на ръкавици) в съответствие с 5-те момента на хигиена на ръцете.

2.6. Дезинфекция на ръцете с дезинфектант с доказана, поне ограничена вируцидна активност след сваляне на ръкавиците и преди излизане от стаята.

2.7. Изхвърлете ръкавиците и еднократната престилка в затворен контейнер, преди да излезете от стаята (вижте указанията на LAGA).

2.8. Наблюдение на здравословното състояние на ангажирания персонал

3. Дезинфекция и почистване

За дезинфекция трябва да се използват средства с доказана ефективност с обхвата на активност „ограничен вируциден“ (ефективен срещу вируси с обвивка). Могат да се използват и агенти с разширен диапазон на действие срещу вируси като „ограничен вируциден PLUS“ или „virucidal“. Подходящите средства включват списъка с дезинфектанти и процедури, тествани и разпознати от RKI (RKI списък) и дезинфекционния списък на Асоциацията за приложна хигиена (VAH списък) и да бъде направена справка в него.

3.1. Ежедневно почистване на повърхностите (контакт с ръка) близо до пациента (например нощно шкафче, баня, дръжки на вратите) с повърхностен дезинфектант с доказана, поне ограничена вируцидна ефективност (вижте по-горе).

3.2. Ако е необходимо, мерките за дезинфекция трябва да бъдат разширени до други райони, изложени на риск от заразяване, или замърсени райони.

3.3. Всички медицински изделия, които са в пряк контакт с пациента (например ЕКГ електроди, стетоскопи и др.), Трябва да се използват по специфичен за пациента начин и трябва да бъдат дезинфекцирани след употреба. Възможно е транспорт в затворен, външно дезинфекциран контейнер, приготвен в централната стерилизация. За предпочитане са термичните дезинфекционни процедури, когато е възможно. Ако това не е възможно, трябва да се използват дезинфектанти с доказана, поне ограничена вируцидна активност (виж по-горе). Вижте също препоръката на KRINKO-BfArM „Хигиенни изисквания за повторна обработка на медицински изделия“.

3.4. Приборите за хранене могат да се транспортират до съдомиялната машина в затворен контейнер и да се почистват както обикновено в болницата.

3.5. Прането / текстилът може да бъде подложен на дезинфекция на пране в съответствие със списъка на RKI. Употреба на еднократни кърпи

3.6. За легла и матраци се препоръчват покрития подлежащи на дезинфекция .

4. Изхвърляне на отпадъци

Замърсените със секрети или ексременти отпадъци се изхвърлят в съответствие с код 180103 в съответствие с LAGA No 18.

5. Продължителност на мерките

По време на подготовката на тази препоръка няма достатъчно данни за продължителността на екскрецията на патогена при лица, които вече не са симптоматични, за да се даде обща, окончателна препоръка за прекратяване на мерките, след като симптомите отшумят. В този случай понастоящем трябва да се вземе индивидуално решение. В сътрудничество с работната група за защита от инфекции AOLG, RKI разработи възможни критерии за прекратяване на изолацията или изписване.

7. Крайна дезинфекция

Крайната дезинфекция се извършва с поне ограничени вируцидни средства в съответствие с препоръката „Хигиенни изисквания за почистване и дезинфекция на повърхности“.

8. Транспортиране на пациента вътре в болницата

8.1. Ако транспортът в болницата е неизбежен, целевата зона трябва да бъде информирана предварително. Транспортирането трябва да се извършва като единичен транспорт, като пациентът носи защита на устата и носа, ако здравословното състояние на пациента позволява.

Транспортният персонал и персоналът на функционалния отдел носят защитни престилки, респиратор/ маска (FFP2) и ръкавици за еднократна употреба и, в зависимост от експозицията, предпазни очила. Избягвайте контакт с други пациенти или посетители.

8.2. Непосредствено след това контактните повърхности и транспортните средства трябва да бъдат дезинфекцирани, както е описано по-горе, преди повторна употреба (вижте дезинфекция и почистване).

9. Транспортиране на болен човек извън болницата

9.1. Преди началото на транспорта приемната болница трябва да бъде информирана за пациента и за предполагаемата диагноза/заболяване.

9.2. Ако здравословното състояние на пациента позволява, трябва да му бъде осигурена защита на устата и носа.

9.3. За личните предпазни средства на персонала вижте по-горе

9.4. Веднага след транспортиране избършете всички достъпни повърхности и предмети с повърхностен дезинфектант (вижте дезинфекция и почистване).

10. Правила за посетители

10.1.Ако е възможно, социалните контакти трябва да се осъществяват чрез телекомуникации, а не чрез лични посещения.

10.2. Ограничете посещенията до минимално и ограничете време.

10.3. Посетителите трябва да бъдат инструктирани за необходимите защитни мерки. Те включват:

поддържане на разстояние най-малко 1-2 м от пациента
носенето на защитни престилки и плътно прилепваща, многослойна
маска на устата и носа
дезинфекция на ръцете, когато излизате от стаята на пациента.
11. Извънболнична помощ / лекарски кабинет

Случай с диференциално диагностично изясняване (виж схемата на потока)

Превантивните мерки на практика се основават на следните принципи:

11.1. Организационни аспекти на лечението на пациенти с респираторни симптоми преди посещение на практиката или в рамките на практиката (вижте също информацията от KBV)

11.2. Разстояние от пациентите при съмнение (настаняване в отделна зона; спазване на разстояние 1-2 м, когато е възможно)

11.3. Осигуряване на пациента с Маска ФФП2 без дихателна клапа, ако здравословното състояние на пациента позволява.

11.4. Персонал: Носете лични предпазни средства (ЛПС) в зависимост от вида и степента на излагане. Подходяща дихателна маска (FFP2 с клапа) е необходима в случаи, които предизвикват отделяне на капки или аерозоли.

11.5. Наблюдение на здравния статус на практикуващия персонал

За диагностика и по-нататъшни мерки вижте протоколите за Диагноза и мерки при вероятно положителен пациент. Конкретното изпълнение на тези препоръки трябва да отчита местните условия, включително хигиенните специалисти, персонала и ако е необходимо, консултация с отговорния здравен орган.

 Григор Лилов

Последно от СВЯТ

ВИДЕО на деня

    Как Бил Гейтс спонсорира разработката на коронавируса   Кой е Бил Гейтс (ВИДЕА-БГ СУБ)

The Bulgarian Times

Фейсбук страница

Фейсбук група

The Bulgarian Times