Германия: изолатори, инжектиране, чипиране [Официални документи]

 

„ЗАКОН ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ НА ИНФЕКЦИОЗНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРИ ХОРАТА (ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ОТ ИНФЕКЦИИ – IFSG)“

АВТОМАТИЧЕН ПРЕВОД ПРЕЗ GOOGLE ПРЕВОДАЧ:

РАЗДЕЛ 30 СЕГРЕГАЦИЯ

(1) КОМПЕТЕНТНИЯТ ОРГАН РАЗПОРЕЖДА ЛИЦАТА, КОИТО СА БОЛНИ ОТ ПНЕВМОНИЯ ИЛИ ХЕМОРАГИЧНА ТРЕСКА, КОИТО МОГАТ ДА СЕ ПРЕДАВАТ ОТ ЧОВЕК НА ЧОВЕК ИЛИ ИМА СЪМНЕНИЯ ЗА ТОВА, ДА БЪДАТ НЕЗАБАВНО ОТДЕЛЕНИ В БОЛНИЦА ИЛИ ИНСТИТУЦИЯ, ПОДХОДЯЩА ЗА ТЕЗИ ЗАБОЛЯВАНИЯ. В СЛУЧАЙ НА ДРУГИ БОЛНИ ХОРА, КАКТО И НА ХОРА, ЗА КОИТО СЕ ПОДОЗИРА, ЧЕ СА ЗАРАЗЕНИ, ЗАПОДОЗРЕНИ, ЧЕ СА ЗАРАЗЕНИ, И ХОРА, КОИТО СА ЕЛИМИНИРАЛИ БОЛЕСТТА, МОЖЕ ДА БЪДЕ РАЗПОРЕДЕНО ТЕ ДА БЪДАТ ИЗОЛИРАНИ В ПОДХОДЯЩА БОЛНИЦА ИЛИ ПО ДРУГ ПОДХОДЯЩ НАЧИН, НО САМО В СЛУЧАЙ НА ХОРА, КОИТО СА ЕЛИМИНИРАНИ, АКО НЕ ГО НАПРАВЯТ, НЕ МОГАТ ИЛИ БИХА СЛЕДВАЛИ ДРУГИ ЗАЩИТНИ МЕРКИ И ПО ТОЗИ НАЧИН ДА ЗАСТРАШАТ ОКОЛНАТА СРЕДА.

(2) АКО СЪОТВЕТНОТО ЛИЦЕ НЕ ИЗПЪЛНИ ЗАПОВЕДИТЕ, СВЪРЗАНИ С НЕГОВАТА ИЗОЛАЦИЯ, ИЛИ АКО ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕДИШНОТО МУ ПОВЕДЕНИЕ МОЖЕ ДА СЕ ПРИЕМЕ, ЧЕ НЯМА ДА ИЗПЪЛНИ АДЕКВАТНО ТАКИВА ЗАПОВЕДИ, ТО Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ИЗОЛИРАНО ЧРЕЗ НАСТАНЯВАНЕ В ЗАТВОРЕНА БОЛНИЦА ИЛИ ЗАТВОРЕНА ЧАСТ НА БОЛНИЦА. ЗАРАЗНИТЕ ЗАПОДОЗРЕНИ И ТЕЗИ, КОИТО ОТДЕЛЯТ, СЪЩО МОГАТ ДА БЪДАТ ОТДЕЛЕНИ В ДРУГО ПОДХОДЯЩО ЗАКЛЮЧЕНО СЪОРЪЖЕНИЕ.

ОСНОВНОТО ПРАВО НА СВОБОДА НА ЧОВЕКА (ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 2, ИЗРЕЧЕНИЕ 2 ОТ ОСНОВНИЯ ЗАКОН) МОЖЕ ДА БЪДЕ ОГРАНИЧЕНО В ТОВА ОТНОШЕНИЕ. КНИГА 7 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОЦЕДУРАТА ПО СЕМЕЙНИ ВЪПРОСИ И ПО ВЪПРОСИ НА ИЗВЪНСЪДЕБНАТА ЮРИСДИКЦИЯ СЕ ПРИЛАГА СЪОТВЕТНО.

(3) ИЗОЛИРАНОТО ЛИЦЕ ТРЯБВА ДА СЛЕДВА ИНСТРУКЦИИТЕ НА БОЛНИЦАТА ИЛИ ДРУГО СЕГРЕГАЦИОННО СЪОРЪЖЕНИЕ И ДА ТОЛЕРИРА МЕРКИТЕ, КОИТО СЛУЖАТ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРАВИЛНАТА РАБОТА НА СЪОРЪЖЕНИЕТО ИЛИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЦЕЛТА НА НАСТАНЯВАНЕТО. ПО-КОНКРЕТНО ОБЕКТИТЕ, КОИТО БИХА МОГЛИ ПРЯКО ИЛИ КОСВЕНО ДА МУ ПОМОГНАТ ДА ИЗБЯГА, МОГАТ ДА БЪДАТ ОТНЕТИ И СЪХРАНЯВАНИ НА ДРУГО МЯСТО, ДОКАТО НЕ БЪДЕ ОСВОБОДЕН. ПАКЕТИТЕ И ПИСМЕНИТЕ СЪОБЩЕНИЯ, ПОЛУЧЕНИ ИЛИ ИЗПРАТЕНИ ОТ НЕГО, МОГАТ ДА БЪДАТ ОТВОРЕНИ И ЗАДЪРЖАНИ В НЕГОВО ПРИСЪСТВИЕ, ДОКОЛКОТО ТОВА Е НЕОБХОДИМО, ЗА ДА СЕ ОСИГУРИ ЦЕЛТА НА НАСТАНЯВАНЕТО. ЛИЧНИТЕ ДАННИ, СЪБРАНИ ПО ВРЕМЕ НА СЕГРЕГАЦИЯ, КАКТО И ЗНАНИЯТА, ПРИДОБИТИ ЧРЕЗ ПАКЕТИ И ПИСМЕНИ СЪОБЩЕНИЯ, МОГАТ ДА БЪДАТ ОБРАБОТВАНИ САМО ЗА ЦЕЛИТЕ НА ТОЗИ ЗАКОН. ПОЩА ОТ СЪДИЛИЩА, ВЛАСТИ, ЗАКОННИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, АДВОКАТИ, НОТАРИУСИ ИЛИ ПАСТОРИ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ОТВАРЯНА, НИТО ЗАДЪРЖАНА; ПОЩАТА ДО ТАКИВА МЕСТА ИЛИ ЛИЦА МОЖЕ ДА СЕ ОТВАРЯ И ЗАДЪРЖА САМО АКО ТОВА Е НЕОБХОДИМО ЗА ЦЕЛИТЕ НА ОБЕЗЗАРАЗЯВАНЕТО.

ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА ФИЗИЧЕСКА НЕПРИКОСНОВЕНОСТ (ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 2, ТОЧКА 1 ОТ ОСНОВНИЯ ЗАКОН), СВОБОДАТА НА ЛИЦЕТО (ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 2, ТОЧКА 2 ОТ ОСНОВНИЯ ЗАКОН) И ОСНОВНОТО ПРАВО НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ПИСМАТА (ЧЛЕН 10 ОТ ОСНОВНИЯ ЗАКОН) СА ОГРАНИЧЕНИ В ТОВА ОТНОШЕНИЕ.

(4) ЛЕКУВАЩИЯТ ЛЕКАР И ЛИЦАТА, НАЗНАЧЕНИ ЗА ГРИЖИ, ИМАТ СВОБОДЕН ДОСТЪП ДО ОТДЕЛНИ ЛИЦА. ЛЕКУВАЩИЯТ ЛЕКАР ТРЯБВА ДА РАЗРЕШИ НА ПАСТОРА ИЛИ НОТАРИУСА, ЛЕКУВАЩИЯТ ЛЕКАР МОЖЕ ДА РАЗРЕШИ ДОСТЪП ЧРЕЗ НАЛАГАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ.

(5) ИНСТИТУЦИИТЕ, ОТГОВОРНИ ЗА СЪОРЪЖЕНИЯТА, ТРЯБВА ДА ГАРАНТИРАТ, ЧЕ РАЗПОЛОЖЕНИЯТ ПЕРСОНАЛ И ДРУГИ ЛИЦА В РИСК ПОЛУЧАВАТ НЕОБХОДИМАТА ЗАЩИТА СРЕЩУ ВАКСИНАЦИЯ ИЛИ СПЕЦИФИЧНА ПРОФИЛАКТИКА.

(6) ФЕДЕРАЛНИТЕ ЩАТИ ТРЯБВА ДА ГАРАНТИРАТ, ЧЕ ПОМЕЩЕНИЯТА, СЪОРЪЖЕНИЯТА И ТРАНСПОРТНИТЕ СРЕДСТВА, НЕОБХОДИМИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПАРАГРАФ 1, ИЗРЕЧЕНИЕ 1, СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ.

(7) КОМПЕТЕНТНИТЕ РЕГИОНАЛНИ ВЛАСТИ ТРЯБВА ДА ГАРАНТИРАТ, ЧЕ ПОМЕЩЕНИЯТА, СЪОРЪЖЕНИЯТА И ТРАНСПОРТНИТЕ СРЕДСТВА, ИЗИСКВАНИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПАРАГРАФ 1, ТОЧКА 2 И ПАРАГРАФ 2, КАКТО И ПЕРСОНАЛЪТ, НЕОБХОДИМ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СЕГРЕГАЦИОННИ МЕРКИ ИЗВЪН АПАРТАМЕНТА, СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ. АКО Е НЕОБХОДИМО, ПОМЕЩЕНИЯТА И СЪОРЪЖЕНИЯТА ЗА ИЗОЛАЦИЯ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПАРАГРАФ 2 ТРЯБВА ДА БЪДАТ СЪЗДАДЕНИ И ПОДДЪРЖАНИ ОТ ФЕДЕРАЛНИТЕ ПРОВИНЦИИ.“

РАЗДЕЛ 31 ЗАБРАНА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

КОМПЕТЕНТНИЯТ ОРГАН МОЖЕ ДА ЗАБРАНИ БОЛНИ ХОРА, ЗАПОДОЗРЕНИ БОЛЕСТИ, ЗАРАЗНИ ЗАПОДОЗРЕНИ И ХОРА, КОИТО СА ПРЕМАХНАЛИ ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ ИЗЦЯЛО ИЛИ ЧАСТИЧНО. ИЗРЕЧЕНИЕ 1 СЕ ОТНАСЯ И ЗА ДРУГИ ЛИЦА, КОИТО НОСЯТ ПАТОГЕНИ В СЕБЕ СИ ИЛИ ПО СЕБЕ СИ ПО ТАКЪВ НАЧИН, ЧЕ ИМА РИСК ОТ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО ИМ В ОТДЕЛНИ СЛУЧАИ.“

РАЗДЕЛ 21 ВАКСИНИ

В СЛУЧАЙ НА ЗАЩИТНА ВАКСИНАЦИЯ, ПОРЪЧАНА ВЪЗ ОСНОВА НА ТОЗИ ЗАКОН ИЛИ ТАКАВА, ПУБЛИЧНО ПРЕПОРЪЧАНА ОТ НАЙ-ВИСОКИЯ ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН ОРГАН, ИЛИ ВАКСИНАЦИЯ СЪГЛАСНО § 17А, ПАРАГРАФ 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ВОЙНИЦИТЕ, МОГАТ ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ ВАКСИНИ, КОИТО СЪДЪРЖАТ МИКРООРГАНИЗМИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ОТДЕЛЕНИ ОТ ВАКСИНИРАНИТЕ И ПОГЪЛНАТИ ОТ ДРУГИ ХОРА.

ОСНОВНОТО ПРАВО НА ФИЗИЧЕСКА НЕПРИКОСНОВЕНОСТ (ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 2, ТОЧКА 1 ОТ ОСНОВНИЯ ЗАКОН) Е ОГРАНИЧЕНО В ТОВА ОТНОШЕНИЕ.“

РАЗДЕЛ 29 НАБЛЮДЕНИЕ

(1) БОЛНИ ХОРА, ХОРА, ЗА КОИТО СЕ ПОДОЗИРА, ЧЕ СА ЗАРАЗЕНИ, ИМА СЪМНЕНИЯ, ЧЕ СА ЗАРАЗЕНИ, И ТЕЗИ, КОИТО СА ЕЛИМИНИРАЛИ БОЛЕСТТА, МОГАТ ДА БЪДАТ ПОДЛОЖЕНИ НА НАБЛЮДЕНИЕ.

(2) ВСЕКИ, КОЙТО ПОДЛЕЖИ НА НАБЛЮДЕНИЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПАРАГРАФ 1, ТРЯБВА ДА ТОЛЕРИРА НЕОБХОДИМИТЕ ПРЕГЛЕДИ ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ЗДРАВНАТА СЛУЖБА И ДА СЛЕДВА ИНСТРУКЦИИТЕ НА ЗДРАВНАТА СЛУЖБА. РАЗДЕЛ 25, ПАРАГРАФ 3 СЕ ПРИЛАГА СЪОТВЕТНО. ЛИЦЕ, СЪГЛАСНО ИЗРЕЧЕНИЕ 1, СЪЩО Е ДЛЪЖНО ДА ПОЗВОЛИ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ЗДРАВНИЯ ОТДЕЛ ДОСТЪП ДО АПАРТАМЕНТА МУ С ЦЕЛ РАЗПИТ ИЛИ ОБИСК, ДА ИМ ПРЕДОСТАВИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВСИЧКИ ОБСТОЯТЕЛСТВА, СВЪРЗАНИ СЪС ЗДРАВОСЛОВНОТО МУ СЪСТОЯНИЕ И В СЛУЧАЙ НА ПРОМЯНА НА ОСНОВНОТО ИЛИ ОБИЧАЙНОТО МЕСТОЖИТЕЛСТВО НЕЗАБАВНО ДОКЛАДВАЙТЕ НА ОТГОВОРНИЯ ЗДРАВЕН ОТДЕЛ. ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ЗА УВЕДОМЯВАНЕ СЕ ПРИЛАГА И ЗА ПРОМЕНИ В ДЕЙНОСТ В ХРАНИТЕЛНИЯ СЕКТОР ПО СМИСЪЛА НА РАЗДЕЛ 42 (1) ИЗРЕЧЕНИЕ 1 ИЛИ В СЪОРЪЖЕНИЯ ПО СМИСЪЛА НА РАЗДЕЛ 23 (5) ИЛИ РАЗДЕЛ 36 (1), КАКТО И ПРИ СМЯНА НА ОБЩЕСТВЕНО СЪОРЪЖЕНИЕ ПО СМИСЪЛА НА РАЗДЕЛ 33. 2 ИЗРЕЧЕНИЕ 4 СЕ ПРИЛАГА СЪОТВЕТНО.

ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА ФИЗИЧЕСКА НЕПРИКОСНОВЕНОСТ (ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 2, ТОЧКА 1 ОТ ОСНОВНИЯ ЗАКОН), СВОБОДАТА НА ЧОВЕКА (ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 2, ТОЧКА 2 ОТ ОСНОВНИЯ ЗАКОН) И НЕПРИКОСНОВЕНОСТТА НА ДОМА (ЧЛЕН 13, ПАРАГРАФ 1 ОТ ОСНОВНИЯ ЗАКОН) СА ОГРАНИЧЕНИ В ТОВА ОТНОШЕНИЕ.“

ОФИЦИАЛНИ ИЗТОЧНИЦИ В ОРИГИНАЛ НА НЕМСКИ:

РАЗДЕЛ 21 – ВАКСИНИ
РАЗДЕЛ 29 – НАБЛЮДЕНИЕ
РАЗДЕЛ 30 – СЕГРЕГАЦИЯ
РАЗДЕЛ 31 – ЗАБРАНА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

  •  Boйнcки cъюз „Bacил Лeвcки“ и БHO “Шипкa“

Последно от СВЯТ

Калифорния фалира!

Калифорния фалира! Щатът е един от първите в Америка, който официално декларира, че отказва да плати