Управляващите минаха всички граници! Това е узаконяване на медицинския фашизъм! Принудителното лечение на СОVID нарушава основно право на пациента

Двата текста дават право на администрацията да извършва принудително лечение и принудително изследване на хора, при съмнение, че същите са болни или заразоносители, или са имали контакт с такива. Законът предвижда сурови глоби за гражданите, които не се подчинят на принудителното изследване и/или лечение.

Принудителното лечение на Ковид нарушава основно право на пациента

Повод да напиша този коментар ми дава внесеното в Народното събрание предложение от н.п. Даниела Дариткова предложение за изменение на Закона за здравето.

В сегашният текст на чл. 61, ал. 1 от закона се казва, че „на задължителна изолация и/или болнично лечение подлежат болни от и заразоносители на холера, чума, вариола, жълта треска, вирусни хеморагични трески, дифтерия, коремен тиф, полиомиелит, бруцелоза, антракс, малария, тежък остър респираторен синдром, COVID-19 и туберкулоза с бацилоотделяне.“

В ал.8 се казва, че „Контактните лица по ал. 2 и 3 не може да откажат извършването на изследване с цел установяване на носителство на заразна болест по ал. 1 или 3.“

Двата текста дават право на администрацията да извършва принудително лечение и принудително изследване на хора, при съмнение, че същите са болни или заразоносители, или са имали контакт с такива. Законът предвижда сурови глоби за гражданите, които не се подчинят на принудителното изследване и/или лечение.

Основополагащо право на пациента е правото на информирано съгласие за лечение. То е залегнало в самия закон за здравето, в чиито член 87, ал. 1 се казва, че „Медицинските дейности се осъществяват след изразено информирано съгласие от пациента.“ Законът дори предвижда глоба за лица, които оказват медицинска помощ без да са получили информирано съгласие от пациента.

Правото на пациента да бъде лекуван/изследван само с неговото съгласие е залегнало в редица международни актове, ратифицирани от нашето Народно събрание. Ето някои от тях:

Международна Конвенция Биомедицина

В нейния Член 5. се казва: „Всяка интервенция, свързана със здравето се извършва само със свободно и съзнателно изразеното съгласие на заинтересованото лице. Това лице получава предварително необходимата информация за целта и естеството на интервенцията, както и за произтичащите от нея последствия и рискове. Заинтересованото лице може свободно да оттегли съгласието си във всеки момент.“

Харта на основните права на Европейския съюз

„Член 3 Право на неприкосновеност на личността 
1. Всеки има право на физическа и психическа неприкосновеност.
2. В областта на медицината и на биологията трябва да бъдат зачитани по-специално:
а) свободното и информирано съгласие на заинтересованото лице при определени със закон условия и ред;“

Въпросът за информираното съгласие се разглежда и в други международни актове, като Европейска харта за правата на пациента, чиито чл. 4. гласи:

„Право на съгласие

Всеки има право на достъп до цялата информация, която би могла да му даде възможност да участва активно във вземането на решения, отнасящи се до неговото здраве; информираното съгласие е задължително условие за всяка процедура и лечение, включително и за участие в научни проучвания.“

Ето какво се казва и в Становището на Европейския икономически и социален комитет „Правата на пациента“ (2008/C 10/18)

3.3.1.1 Съгласието на пациента не се отнася автоматично до всички бъдещи медицински действия. Затова съгласието на пациента трябва да бъде вземано отново преди всеки важен медицински или хирургически акт. Съгласието на осведомения по този начин пациент трябва да бъде недвусмислено, т. е. обективно изразено. След като бъде информиран, пациентът може да приеме или да откаже предложената му процедура.

В чл. 61 на ЗЗ, правото на пациента да бъде лекуван/изследван само след негово изрично информирано съгласие, се противопоставя на мерките за неразпространение на инфекцията сред обществото. Кой интерес е с предимство при такова противоречие? Еднозначен отговор на въпроса е даден с чл. 2 на Международна Конвенция Биомедицина:

Чл. 2 Върховенство на човека интересът и благото на човека имат преимущество над интереса на обществото или този на науката.

Н.п. Дариткова е направила предложение за отпадане на задължителното лечение, но не и за отпадане на задължителното изследване на контактни лица. В мотивите на законопроекта се сочи единствено, че така се „прецизира текста на закона“. От граматическа гледна точка, текстът не се нуждае от прецезиране, което води до извода, че мотивът за промяна е скрит. Със сигурност той не е свързан със защита на правата на пациента и премахване на противоречията с нашето законодателство и цитираните международните актове, защото освен принудителното лечение, Дариткова щеше да се предложи и отпадане на принудителното изследване.

Можем само да гадаем какъв е истинският мотив на това предложение. Ето една възможна хипотеза. Начинът, по който е разписан закона в момента води до принудително лечение на пациенти без тяхното съгласие, но също така поражда задължение за Правителството като цяло и за директора на РЗИ в частност, да осигурят болнично лечение за всеки заразен с Ковид. Невъзможността им да изпълнят това законово задължение дава право на пациенти (или техни наследници), на които не е осигурен достъп до болнично лечение и са пострадали от Ковид да предявят граждански иск срещу виновните длъжностни лица, на които освен това може да бъде търсена и наказателна отговорност. С други думи промяната изглежда се прави заради интересите на Правителството и администрацията, а не заради тези на гражданите.

В този случай, Д-р Дариткова и мнозинството лесно могат да покажат, че ги е грижа и за правата на гражданите, като отменят и текста, свързан с извършване на принудително изследване от закона между първо и второ четене.

Мнозина тълкуват премахването на задължението за лечение, като „абдикация“ на държавата от медицинската помощ за пациенти с Ковид. Това не е така. Правото на пациента да получи своевременна достъпна и качествена медицинска помощ произтича от самата Конституция и е разписано по различен начин, както в закона за здравето, така и в Закона за здравното осигуряване. Премахването на принудителното лечение не отменя задължението на Правителството и здравните власти да осигурят своевременна достъпна и качествена медицинска помощ. Друг е въпроса дали могат.

Д-р Стойчо Кацаров, ЦЗПЗ

 

 

Не е заради парите. Заради контрол е. Тотален контрол над нас и децата ни (ВИДЕО – БГ СУБ)

 

ОЩЕ ОТ АВТОРА

Хората умират С, а не ОТ коронавирус (ВИДЕО)

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

Председателят на Българската асоциация по патология Д-р Стоян Алексов: “В света няма нито един умрял от коронавирус! Абсолютно манипулативно представяне на информацията! Нищо общо с реалността! Трябва да се каже, че хората умират от COVID-19 заради ваксинации! СЗО забранява аутопсиите по света (и в България), знаейки, че коронавируса не води до смърт! Никой никъде не прави аутопсия, да видят хората им от какво умират! Никъде! Пишат коронавирус и това е!“ 

ГЛЕДАЙТЕ! Председателят на Българската асоциация по патология Д-р Стоян Алексов за анти-медицината и финансово-политическия вирус (ВИДЕО)

Последно от БЪЛГАРИЯ

Снимка на деня

70% Продължаваме… 2020 бензина беше 1.52 лв. 2020 пропан бутана беше 0,69 лв.   1 000

Фейсбук страница

The Bulgarian Times

The Bulgarian Times