Беззаконието в България | ЧСИ ви дерат, за да плащат на (някой в) държавата да покрива престъпленията им

Частен съдебен изпълнител нарушава разпоредбата на чл. 494, ал. 2, изречение трето от Гражданския процесуален кодекс, като продължава принудителното изпълнение срещу недвижим имот, който по силата на закона е освободен от изпълнение.

За този проблем са подадени жалби, сигнали и молби до Софийски градски съд, Софийска градска прокуратура/копие до Главен прокурор/, Камара на частните съдебни изпълнители и Председателя на камарата, Омбудсман на Република България, Президент, Министър-председател, Министър на правосъдието и инспектората към последния, Председател на Народно събрание и Председател на комисията по правни въпроси в националния парламент.

На национално ниво резултатите са следните:

Софийски градски съд – жалбата е оставена без разглеждане поради факта, че атакуваните действия не подлежат на обжалване;

Софийска градска прокуратура – Постановление за отказ за образуване на досъдебно производство – няма данни за извършено престъпление;

Инспекторат към министъра на правосъдието – има нарушения, но са погасени по давност;

Съвет на Камара на частните съдебни изпълнители – няма данни за извършени нарушения, от всички други органи и институции или явна незаинтересованост, или мълчание.

Реално с действия или с бездействия от страна държавни органи се налага беззаконие и произвол. Същото е видно от множество документи.

Оказа се, че няма процедура, орган и/или институция, чрез които един съдебен изпълнител да бъде задължен да изпълни закона.

Нещо повече, оказа се, че майка на съдебния изпълнител е лице, което заема длъжността инспектор в инспектората към Висши съдебен съвет. Кандидатурата е издигната от ПП Герб.

С оглед на гореизложеното бяхме принудени да сезираме за тези обстоятелства Европейските Съвет, Парламент и Комисия. Отделно от горното, но във връзка с този случай, пред ЕК е депозирана жалба срещу Република България за нарушение принципа на правовата държава, а именно: липса на върховенство на закона и произвол на изпълнителната власт.

При условие, че проявите интерес да отразите безумието на частния съдебен изпълнител и всички държавни органи и институции, мога да Ви представя документи, от които да бъдат видни всички гореизложени твърдения.

Като отправна точна, приложено Ви представям Становище във връзка чл. 494, ал. 2, изречение трето от Гражданския процесуален кодекс.

Автор: Адв. Николай Лалев

Последно от БЪЛГАРИЯ

The Bulgarian Times

The Bulgarian Times

Фейсбук страница