Електронният концлагер: Цифровизацията – смъртната присъда за държавата и личността

/

Цифровизация – Смъртна Присъда за Държавата и Личността (електронен концлагер)

Ключов фактор, влияещ върху съвременните глобализационни процеси, е дейността на Световната Финансова Задкулиса. Тази наднационална структура доста ефективно изпълнява ролята на щаб на «Новия Световен Ред».

В своята работа тази организация се фокусира върху интересите на малочислена елита, обединена в етническо родство и инициации в ложи с деструктивна насоченост, узурпиране на властта от хасидско-парамасонска група.

Уместно е тук да си припомним думите на Дейвид Рокфелер, казани още през 1991 г. на среща на Билдербергския клуб:

«Светът днес е по-предразположен към създаване на единно Световно правителство. Свърхнационалната власт на интелектуалния елит и световните банкери е по-предпочитана, отколкото правото на народите на самоопределение, което сме следвали през вековете».

Националната държавност служи днес до голяма степен като декоративно прикритие на реалната власт, наричайте я както пожелаете: властта на световното масонство или международния капитал, транснационалните корпорации или космополитна елита.. Важно е друго, днес тази власт се стреми към световно господство.

Президентите са марионетки в чужди ръце, те нямат повече власт. Реална власт на тази планета владеят тези, които, благодарение на комуникационната мрежа с цифрови технологии, контролират и променят цялата световна икономика, както им е удобно.

Днес пред очите ни шайка международни предприниматели, крале на спекулацията и лихвари от световен мащаб, извършват авантюрнен опит за изграждане на планетата Земя единна наднационална диктатура, където ще бъде премахнато самото понятие за държава.

Използвайки паразитични доходи, те узурпираха властта чрез прилагане на сила, която е заключена в парите. Това е власт на световния мамон. Власт сатанинска, богоборска.

В ръцете на тази, все още анонимна власт се намират представителите на видимата държавна власт в различни страни: президенти, премиери, парламентаристи и други висши служители, които всъщност обслужват интересите на тази наднационална власт.

Рано или късно споменатата хасидско-парамасонска група ще издигне еднолично глобален лидер, обявявайки го за «обетован Месия». Към времето на неговото явление човечеството трябва да бъде обединено в една общност с общи интереси и цели в един дух – глобално цифрово общество.

Цифрово общество – това е, преди всичко глобален проект, който има за цел построяване на Ново Робовладелско Общество, управлявано посредством използване на информационни и комуникационни технологии, основани на микроелектроника, локални и глобални компютърни мрежи, които събират, обработват, генерират и разпространяват информация чрез системите на глобалните телекомуникационни мрежи.

Ето защо цифровото общество, по същество, е мрежово информационно общество.

Процесите по построяване на глобално цифрово общество се дирижират от Световната Финансова Задкулиса и неумолимо водят до изграждане на невиждана в историята на човечеството световна технотронна диктатура.

Цифровизацията се налага на националните държави от такива международни организации като: ООН, Организация за икономическо сътрудничество и развитие (OECD), Световната банка, МВФ и т.н., които от своя страна възпроизвеждат и ретранслират цифрови програми родени в недрата на Римския Клуб (създаден от Дейвид Рокфелер).

Понятието Цифровизация за първи път се появява в докладите на Римския Клуб в края на 80-те, и от началото на 90-те години започва работа по построяването на глобално цифрово общество, което има ясно изразена антихристиянска, антидържавна, античовешка и деструктивна насоченост.

През 1995 г. на Международната Академия по Информатика (МАИ) е присвоен консултативен статут категория (1) към Икономическия и Социален Съвет на ООН (ECOSOS)- един от най-висшите органи на Организацията на Обединените Нации.

«В това уникално решение на международната общност, когато Академия, единствена в света, получава такъв статут към ECOSOS, се проявява признанието за големи заслуги на тази Академия в областта на информатизацията и преди всичко в информатизацията на световната общност».

По-рано, през 1992 г. на 1-вия Международен форум по информатизация била приета разработена от МАИ «Информационна конвенция за единно Световно локално-разпределено информационно-мрежово съобщество – на нова информационно-космическа цивилизация».

«Конвенцията» е «програмно политически документ на ООН, определящ развитието на световната общност в близко бъдеще». Зад наукообразното название на документа умело се скрива неговата окултна същност, враждебна на православния мироглед.

Ето само някои извадки от тази «Конвенция» с кратки коментари:

1.) «Информацията е първооснова на света. Информацията е вътре в нас и извън нас. Всичко, което ни заобикаля, навсякъде и във всичко е информация.. Единният информационен свят се състои не само от космоса, природата, но и от обществото».

«Съзнанието на обществото принадлежи на информационния свят на Вселената.. Основна насока в развитието на единното световно информационно-мрежово съобщество е осигуряване на преход към крайната цел на човечеството – информационно-космическа цивилизация».

_ Според авторите на документа, крайна цел на човешкия живот не е в спасението на душата, а съучастие в построяване на «информационно-космическа цивилизация», чиято антихристиянската същност не предизвиква съмнение.

По-нататък в текста на «Конвенцията» четем:

2.) «В информационното общество няма разделение на хората на работници, селяни, интелигенция, служители и т.н., няма разделение по расов и национален признак: всички хора са свободни информациологични личности..»

«Човек придобива истинска свобода само в информационно-мрежово общество (ИМО).. В ИМО няма власт законодателна, изпълнителна, съдебна.. Във вселената и на планетата има единствена власт – власт на информацията».

_ Авторите на «Конвенцията..» предлагат да се създаде някаква «сива раса» от хора, лишени от семейство, национални и културни корени. В същото време те скромно премълчават как ще се осъществи «властта на информацията», управляваща това безлично стадо.

Няма съмнение, че тази «единствена сила на планетата» ще бъде основана на най-нови технологии за психотронна обработка върху съзнанието на хората. Така човек ще получи «истинска свобода» не в Христос, а в бесовското клетъчно мрежово общество.

Да се върнем към текста на «Конвенцията»:

3.) «В информационно-мрежово общество (ИМО) първо границите, а след това и държавите (като такива) ще изчезнат. Планетата Земя с течение на времето всички ще наричат своя единна родина.. В ИМО за единица на структурата се приема териториалното самоуправляемо деление – информационно клетъчно».

«Клетка – това е територия от няколко десетки до 20 хиляди души.. Оптимални са клетки с население от 10 до 20 хиляди души».

_ Това е образът на новия цифров Вавилон, изграден върху система от концлагери, в които, също се съдържали от 10 до 20 хиляди затворници.

И отново текст на манифеста от строителите на «глобалния цифров рай»:

4.) «Хората в клетките и клетките помежду си ще взаимодействат въз основа на радиотелекомуникации, своевременна и достоверна информация.. Информационните мрежи за всеки член на обществото ще бъдат източник на информационни ресурси, самодисциплина, самоорганизация, самоуправление, източник на висок морал и ред във всяка клетка..»

«В ИМО информацията става, като въздух за птици и вода за риби, световен информационен басейн за всеки член на обществото..».

_ От мрежовата клетка няма да позволят да избягате далеч. Всяка «свободна» личност трябва да седи в своята клетка и да дъвче информационно-наркотична дъвка, приемайки тези образи, които ще бъдат наложени от системата.

Щом като съвременната телевизия и преса така ефективно се използват за активно и масово оглупяване, зомбиране на хората, може само да си представим каква «достоверна информация» ще наливат в жителите на информационното-клетъчно цифрово общество чрез информационни мрежи от ново поколение.

Какво ще се случи по-нататък, се вижда от следното:

5.) «В ИМО се осъществява свободно придвижване на информация, трудови ресурси, продукти. Пари няма да има.. Информационно-справочни банки ще дойдат на смяна на паричните банки.. В информационното общество функционира местна охрана на обществения ред.»

«Фактически тя ще контролира възможни социални отклонения, защото изразът «охранява» с течение на времето ще загуби своя смисъл поради развитата и функционираща в цялото общество безопасност на всички клетъчни образувания и всяка личност поотделно».

«Към информационната сигурност се отнасят елементи на микробиологична електроника, инфрачервени, лазерни и свърхбиохимични микросредства, осигуряващи почти 100% надеждност и сигурност на индивида, семейството и обществото».

Първото означава, че наличните пари ще бъдат заменени от цифрови, след отмяна на наличните пари ще отпадне и необходимостта от търговски банки (търговските банки са посредници м/у централната банка и населението), търговските банки ще бъдат премахнати, в по-късен етап ще бъдат премахнати и цифровите пари – в електронен концлагер пари не са необходими.

Последното означава преход към пременяване в задължителен ред на имплантиране в човешкото тяло на «чипове» нанасяни с помощта на специални технологии «маркери», превръщащи свободната личност в «хибрид на електронния интелект и душата», обект на манипулация или зомбиран придатък на автоматично действащата система.

Реализирането на плана за създаване на планетата Земя локално-разпределено информационно-клетъчно съобщество се извършва поетапно.

В неговата основа е положен процес на глобална цифрова трансформация, която се реализира под егидата на Световната банка и ООН. В процеса участват 193 страни в света и повече от 800 частни корпорации.

Но за да може единното наднационално глобално (мрежово) цифрово общество да се превърне именно в локално-разпределено клетъчно, е необходимо хората да се поместят в клетки и да се забрани движението между клетките без специално разрешение.

И ето в света е обявена «коронавирусна пандемия», хората са принудени строго да ограничат броя на социалните контакти или напълно да отидат в «самоизолация». Следват забрани за придвижване и събрания.

Обичайните ежедневни дейности, повседневна работа, получаване на образование, покупко-продажба, банкови операции.. всичко това ни принуждават да извършваме дистанционно (онлайн).

Онлайн – това е всяка дейност, която е достъпна изключително чрез Интернет. Животът преминава във виртуален формат, което е необходимо за построяване на информационно-клетъчно локално-разпределено цифрово общество. И всичко това под контрола на «Големия Брат».

Чуваме и предложения за създаване на световно правителство за борба с «коронавирусната епидемия».

В началото на 2000-те години на най-високо политическо ниво бяха сключени редица споразумения за изграждане на единно наднационално глобално информационно мрежово (цифрово) общество или глобална мрежа:

1. Окинавска «Харта на глобалното информационно общество» (2000 г.) На състояла се среща на G7 + Русия (G8) е подписан документ, събрал в едно цяло принципите за изграждане на глобално цифрово общество.
https://www.mofa.go.jp/policy/economy/summit/2000/documents/charter.html

Окинавската «Харта..» предлага «с цел максимизиране на социалната и икономическа полза от информационното общество следните принципи и подходи»: «.. по-нататъшно развитие и ефективно функциониране на електронната идентификация и електронен подпис..».

Получава се, че в общуване с хората човек използва едно име, а в комуникация с държавата и търговските структури, в частност, за получаване на материални блага и услуги – друго.

2. Нюйоркска «Декларация на хилядолетието» (2000 г.) Декларация на ООН подписана от 189 страни, в това число от 147 глави на национални държави, където били обозначени задължителни за достигане цели, една, от които построяване на единно наднационално глобално информационно общество.
https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact

На срещата на хилядолетието в Ню Йорк държавните и правителствени ръководители обявиха една от най-важните общи цели, «въвеждане на единна глобална търговска и финансова система».
3. Новоорлеанско споразумение (2002 г.) В 2002 г. представители на 188 страни подписали Новоорлеанското споразумение, признавайки биометрията на лицето основна технология на идентификация за паспорти и входни визи от ново поколение.

4. Женевските «декларация на принципите: «изграждане на информационно общество – глобална задача в новото хилядолетие» и «План за действие по изграждане на глобално информационно общество» (2003 г.)
https://www.itu.int/net/wsis/docs/promotional/brochure-dop-poa.pdf

5. Документ на групата на осемте в Гленигълс (2005 г.) Доклад на групата на осемте за напредъка на инициативата за безопасен и опростен ред на международни пътувания, изграждане на единна информационна мрежа.
www.g8.utoronto.ca/summit/2005gleneagles/index.html

6. Монреалското споразумение (2005 г.), а също така «Тунизийското задължение» и «Тунизийската програма за информационно общество» (2005 г.) и «Конвенция на Съвета на Европа за защита на личността във връзка с автоматичното обработване на персонални данни».
https://www.itu.int/net/wsis/docs2/tunis/off/6rev1.pdf

За първи път в историята на човечеството, съгласно споразуменията, подписани в Ню Орлиънс, Гленигълс и Монреал почти едновременно във всички страни по света, вместо традиционните документи, документи за самоличност на гражданина, чрез които човек опознава човека, се въвеждат универсални електронни карти (УЕК) с лични идентификационни кодове, изготвени по единен световен стандарт, утвърден от специализираната структура на ООН – Международна организация за гражданска авиация (ICAO).

Трябва особено да се подчертае, че основа на действието на УЕК не е просто присвояване на гражданина и неговия файл-досие уникален, несменяем, доживотен и посмъртен личен код, но и неговото доброволно приемане и използване от човека.

Това не е номер на документа, както наивно смятат повечето хора и твърдят недобросъвестни служители, а цифровото име на самия човек, заменящо човешкото му име.

Съгласно споразуменията, приети в Окинава, Ню Йорк и Женева, е създадена и действа единна глобална търговска и финансова система за електронни безналични разплащания с помощта на електронни виртуални пари.

Съгласно всички тези документи страните се задължават да участват в изграждане на единна световна наднационална общност – глобално мрежово информационно общество.

Изграждането на глобално информационно (цифрово) общество с цифрова икономика се обсъжда редовно и на срещите на G20:

G20 – 5.09.2016 г. (Китай)
https://www.mofa.go.jp/files/000185874.pdf

G20 – 21.11.2020 г.. (Рияд)
www.g20.utoronto.ca/2020/G20SS_Declaration_G20_Digital_Economy_Ministers_Meeting_EN.pdf

Разбира се няма да пропуснем и идеолозите на цифровизацията в лицето на Световната банка с аналитичния доклад от 2016 г. «DIGITAL DIVIDENDS» (Цифрови Дивиденти). Където цифровата икономика е представена като «Светло бъдеще за човечеството» (цифровата икономика е инициатива на Световната банка).
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/23347/210671EnSum.pdf

П.П. Концепцията «Електронно Правителство» се формира в края на 90-те години на Запад. За първи път за тази концепция, използвана за отразяване на идеите по програмите за «преструктуриране на държавното управление», се заговори в САЩ през 1991 г.

Разработването и внедряване в живота на концепцията «Електронно Правителство» стартира в САЩ, след като американското правителство през 1993 г. създаде специална работна група.

Новите тенденции бързо бяха подхванати от Западна Европа и Европейската комисия, която през 1995 г. учредява «Форум на информационното общество». През 1998 г. е приета програма «Електронна Европа».

Хората, внедряващи в съзнанието на нашите сънародници понятията «Цифрово Общество, «Цифрово Образование», «Цифрова Икономика», «Електронно Правителство».. изпълняват стратегическа задача, възложена им от определени сили.

Тази задача се свежда до предаване управлението на България в ръцете на транснационални структури.

Всичко това се поднася на българските граждани като поредно достижение на прогреса с цел «подобряване качеството на живот», осигуряване на «мира и сигурността», а сега вече и под формата на «грижа за нашето здраве».

В България процесът по демонтиране на държавата чрез създаване на «Електронно Правителство», и контрол над населението посредством създаване на «Цифрово Общество» бе започнат в далечната 2002 г. от правителството на Симеон Сакскобургготски.
http://europe.bg/upload/docs/Strategy_E_government.pdf

През 2011 г. щафетата бе поета от Бойко Борисов. Само от 2002 г. до 2016 г. за създаване на «Електронно Правителство» в България са изразходвани около 2 млрд. лв. (средно по около 150 млн. лв. годишно национално и европейско финансиране).

https://www.bia-bg.com/news/view/23682/

https://www.mi.government.bg/bg/themes/koncepciya-za-cifrova-transformaciya-na-balgarskata-industriya-industriya-4-0-1862-468.html

https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/ip/kontseptsia_industria_4.0.pdf

За изграждане на «Електронно Правителство» в България с всички произтичащи от това последствия, лобират най-вече от синия политически спектър.

https://demokrati.bg/program/publichna-administratsiya-i-sektor-za-sigurnost-3/modernizatsiya-na-administratsiyata-i-elektronno-upravlenie/

«Цифрова Икономика» това не е просто една от сферите на икономиката в традиционния смисъл.

Става въпрос преди всичко за обществени сфери: компютризация, информационно-комуникационни технологии, които се внедряват в сферите на финансите, държавното управление, образование и здравеопазване, всичко свързано с обществени и лични отношения.

Хората смятат, че цифровизацията е използване на компютърни технологии в производството, но това не е така, не може да има пълноценна «Цифрова Икономика» там, където реалната е в упадък и умишлено се разрушава.

«Цифровата Икономика» е «икономика» от нов тип, която ще работи с «големи данни» (Big Data).

Под прикритието на лозунги за развитие на «Цифрова Икономика», тихо и незабележимо в България започва подготовка за превключване към «Цифрова Платформа» на цялата система за управление на държавата, посредством създаване на «Електронно Правителство».

Платформата се създава в рамките на частно-държавно партньорство. Но като се има предвид, че държавата не разполага с такива възможности, каквито имат могъщите ИТ компании, последните ще станат основни играчи и в техните ръце ще се концентрира цялата информация за гражданите.

Фактически, става дума за приватизация на държавата от ИТ корпорации. При което не трябва да забравяме, че платформата е част от транснационалната цифрова система за управление.

Глобалната информационно-управляваща Интернет мрежа се намира под контрол и управление на американската неправителствена организация Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), създадена с участие на правителството на САЩ, по-конкретно, с участие на Пентагона и ЦРУ (под контрол на Финансовата Задкулиса).

«Електронното Правителство» е призвано да създаде «Цифрово Общество» с пренасяне на всички възможни данни на електронни носители: държавни услуги, образование, здравеопазване, съдебна система.. съкращаване на управленските кабинети и всичко свързано с управлението.

Следващ етап е «Цифрово Правителство», което ще бъде създадено на базата на «Електронното Правителство».

«Цифровото Правителство» е по-дълбок процес на компютризиране на социалните отношения.

Краен етап е физическо опразване на правителството и замяна с «Изкуствен Интелект».

* «Цифрово Правителство»;
* «Цифров Парламент»;
* «Цифрово Правосъдие».

Държавата в лицето на марионетни правителства и президенти, сама създава тази «Цифрова Икономика» и «Цифрово Правителство», което в бъдеще ще отнеме от нея управленските функции и това ще доведе до преформатиране и демонтиране на държавата (самоликвидация).

Психическата операция «COVID-19» бе стартирана в това число, за да ускори цифровизацията и завърши процеса по създаване на Нов Цифров Тоталитарен Строй с Цифрова Социално Обществена Система.

Източник: Тони Карамфилов

СВЪРЗАНА ПУБЛИКАЦИЯ

CBDC – дигиталната валута/дигиталният концентрационен лагер (ВИДЕО – БГ СУБ) ОБНОВЕНА

ПО ТЕМАТА

Новият световен ред във възход: Пандемичното споразумение на СЗО и какво означава то за световното население (ОБНОВЕНА)

Последно от БЪЛГАРИЯ

Мислехте го за конспирация? Ах, тези конспирации, все се оказват истина!! Честито, планът за намаляване на човечеството продължава с пълна сила!!! Следващата точка от плана на глобалистите е в ход – обвързване на парите на хората с въглеродните емисии: Централна Кооперативна Банка въвежда въглероден калкулатор

    Следващата точка от плана на глобалистите е в ход – обвързване на парите на