Звездата – едни от най-древните символи

Петоъгълната звезда е един от най-древните символи, използван още няколко хиляди години преди новата ера. Той получил разпространение в много култури и има голяма смислова натовареност. Една и съща звезда, но с различни цветове, присъства в символиката на САЩ, Евросъюза, Китай и много други страни и обществени движения.

Първото използване на пентаграмата е в държавата на шумерите в Междуречието 3000 години пр.н.е. В писмеността на шумерите тя означавала ъгъл, малка стая, яма.

При древните питагорейци пентаграмос означава „петлинеен“ и смисълът й бил петте убежища, където бил разположен първобитният хаос по времето на създаването на света, а те се намирали в Тартара. Тъмнината, която се намирала в тези убежища, се смятала за източник на душата на света и за символ на мъдростта. Тази звезда питагорейците рисували с двата лъча нагоре. Освен това пентаграмата била символ на здравето и на богинята Хигия. Питагор твърдял, че в геометрията пентаграмата е математическо съвършенство.

В кабала пентаграмата, изобразена с единия си лъч нагоре, означава месия. Тя е още и печатът на цар Соломон и известно време е официален печат на град Йерусалим.

За мюсюлманите петоъгълната звезда е символ на петте стълба на мюсюлманската вяра и на петте ежедневни молитви.

В християнска Европа петоъгълната звезда имала редица символични значения. Освен останалия от древността символ на здравето, тя символизирала петте чувства и петте човешки пръста.

В религията пентаграмата се използвала като символ на петте рани на Христос, петте радости на Мария, които и дарявал съвършеният й син Иисус.Тя символизирала Витлеемската звезда в Рождество, но в Русия я рисували със седем лъча.

Един от най-важните символи на пентаграмата е, че тя е символ на човешката природа на Христа, затова в епохата на Възраждането, когато човекът и човешката личност вече имали голямо значение, този символ също станал много важен. Петоъгълната звезда прилича на човека с опънати встрани ръце и разкрачени крака, подобно на рисунките на Леонардо Да Винчи. С развитието на хуманизма и атеизма звездата започнала да означава просто човешката личност, като нова висша ценност в новата епоха.

Широко разпространение получила петоъгълната звезда по времето на Великата френска буржоазна революция. С разцъфтяването на новата богоборческа идеология човекът се издигнал на първо място в системата от ценности и звездата в хуманистичното значение се превръща в един от най-важните символи. Тя се разпространила широко във военната символика в начало във Френската република, а след това – и в други страни. В тази сфера тя символизирала бога на войната Марс, който според преданието се родил от лилия, която напомня петоъгълна звезда.

Пентаграмата винаги е била важен символ в масонството, социалната сила, която започва да придобива световно значение след френската и американската революция.

Освен древните и окултните значения петоъгълната звезда започнала да се използва широко за публично изразяване на техните идеи за духовното усъвършенстване на човека и издигането му на върха на системата от ценности в атеистичния вариант. Затова тя се използва в държавната символика на много страни, включително на САЩ и Евросъюза.

Петоъгълната звезда използват много движения и организации; нейната символика е свързана или с масонските сили, които стоят зад тях, или с комунистическото движение и неговите организации.

Звезда с два лъча нагоре използва църквата на мормоните. Обърнатата звезда с лъчи в различни цветове, която символизира Витлеемската звезда, е символ на фратерналистката организация – ордена „Източна звезда“. Този орден обединява около един милион масони с ранг, не по-нисък от мастер, и е известен с благотворителната си дейност.

Обърнатата пентаграма с два лъча нагоре е един от главните символи на сатанистите. Тази пентаграма означава Тартар или ад, място, където са заключени падналите ангели. Вътре, в обърнатата пентаграма, често рисуват главата на Бафомет, като глава на козел. Всичкото това символизира античовешката природа и поклонение на животинската страст. Три обърнати надолу лъчи на звездата означават отхвърлянето на светата Тройца.

Пентаграмата често се среща у езичниците, като им служи за един от символите на вярата – петте й лъча означават петте елемента: земя, вода, въздух, огън и дух. В древността езическата пентаграма се рисувала с два лъча нагоре, но сега тя по правило се изобразява с един лъч нагоре, за да не се предизвика асоциация със сатанистите.

Както и в древността, така и днес пентаграмата остава важен символ за друидите, виканците, неопитагорейците и други групи, които изповядват езичество и практикуват магия.

През 20 век, когато комунистическото движение започва да придобива световно значение и в Русия е извършена социалистическа революция, на новата държава трябват нови символи. Първоначално червената звезда с плуг и чук била приета като емблема и опознавателен знак в Червената армия. Там звездата символизирала бога на войната Марс и тази емблема като цяло олицетворявала защитата на мирния труд.

В първите години заради наличието на антихристиянски и ционистки елементи в ядрото на болшевишката партия било прието изображението на звезда с двата върха нагоре. Първият съветски орден „Червено знаме“ има такова обърнато изображение на звездата. Но този символ не бил приет в обществото и скоро се отказали от него и официално утвърдили изображението на звезда с два върха нагоре.

На новата страна й трябвала и нова държавна символика и червената звезда се оказала достатъчно подходяща и популярна. Затова тя скоро се преместила от знамената на носещата освобождение на световния пролетариат армия върху герба и знамената на първата строяща комунизма страна. В съветската държавна символика червената звезда заедно със сърпа и чука започнала да означава единение на трудещите се от петте континента с едно начало и цел. Червеният цвят символизирал братството и кръвта, пролята за свободата на трудещите се в целия свят.

Издателство PACПEP

Последно от ЛЮБОПИТНО

Фейсбук страница