Русия плати за Съединението и независимостта на България! Някои уточнения за т.н. русофили и русофоби! Хубаво е да знаем – как точно е станало, кой е бил против (наистина) кой е бил против (на ужким) и кой наистина е помогнал това да се случи

Русия плати за Съединението и независимостта на България

Русия плаща българската независимост с 80 милиона златни франка, тогава равни на 674 тона злато. България никога не връща “заема”. 674 тона злато, платени за свободата на чужд народ, който “обяви“ освободителите си за врагове…

На 6-ти септември 1885 г. Захари Стоянов прочита една прокламация в Пловдив и това се смята за Деня на българ­ското Съединение. Честваме го тържествено, честваме го с много казионни прояви. Какво се опитвахме да съединим през 1885 г. ? Не знам дали отго­ворът на този въпрос се търси. Когато съм присъствал на по­добни тържества, не съм чувал някой български политик да говори всъщност защо имаше Съединение. Говори се, че това е акт на българска идентичност, на българска самостоятелност, че това сме го направили въпреки или против великите сили, което не е така, но така се говори за повдигане на националния дух. Няма лошо. Хубаво. Нека да си казваме, че някога сме направили нещо със собствени сили. Макар, че то не е съвсем така.

Който познава историята знае много добре, че Съединението е позволено от великите сили, защото Русия плаща цената за него. Ние се съединяваме с т.нар. Източна Румелия през 1885 г. Княжество България е една оря­зана територия от Санстефан­ска България, за която пледира граф Игнатиев, за която пледира руският цар, руското правител­ство, а това, което получаваме реално на Берлинския конгрес през 1878 г., няма нищо общо с истинските етнически граници на България. Получаваме едно орязано парче земя между Дуна­ва и Стара планина, което бива наречено Княжество България. То не е суверенно княжество, а е подчинено на султана, на Ви­соката порта. Всъщност получа­ваме попечителство на султана над Княжеството. Източна Ру­мелия или южната част от Бъл­гария, и то не цялата остава като провинция, в която има българ­ски управници, но е изцяло под администрацията и контрола на Турция.

Съединяването между Кня­жеството и Източна Румелия става, защото на Берлинския конгрес дядовците на днешни­те лидери в Европейския съюз седнаха и нарязаха България като баница. Ей така, насякоха поне минимум пет парчета, след което многострадалния българ­ски народ тръгна да обединява себе си. Сръбско-българската война от същата 1885 г. е пър­вата война, която младата бъл­гарска държава води. Спечелва я успешно, с героизма на своите съвсем млади офицери и вой­ници. Това е причината Съеди­нението да бъде оставено без последици, да няма военна на­меса на Турция и ново разкъс­ване на България.

България побеждава, но е ос­тавена така, защото Русия пла­ща цената. Също една дребна подробност в историята, която се прескача от днешните писа­чи на учебници, тъй като не е политически коректно. Трябва да се каже, че независимостта на България идва чак през 1908 г., когато в султанска Турция се прави един масонски преврат на младотурците. Да, но младотур­ци-немладотурци, те тогава ис­кат контрибуция. Контрибуция е заплащане като обезщетение срещу нанесени щети.

Тогава през 1908 г., за да при­ключи сагата с независимостта и Съединението на поне две части от България, Османска­та империя поставя на масата едно изискване – 125 милиона златни франка. Да й се платят за това, че България обявява неза­висимост.. Ако не – война. Кой спасява положението? Велико­британия?! Франция?! Италия?! Германия?! Не. Русия спасява България, като опрощава взема­нията, които има да получава от Турция, заради Руско-Турската освободителна война. Т.е. Ру­сия плаща за независимостта на България. Това го казвам за сведение на патологичните ру­софоби, които в момента упра­вляват България, които препода­ват в университетите като Нов български, които учат подра­стващите студенти на неверни глупости за историята на Бъл­гария и които внушават омраза към Русия – Освободителката на България.

Един от грешните изводи, които се набиват и които днес се учат и се вкарват в съзнание­то на младите хора, е, че Вели­кобритания тогава е подкрепила нашето Съединение. Ще кажа само, че тази същата Велико­британия, за която се казва, че защитила България, всъщност представя българите като ди­вашко племе, което не заслужа­ва въобще да получава разшире­ние на юг от Балкана. Пише го в английската книга „Българите такива каквито са”. Издадена в Лондон през 1885 г.

Какво пише в тази книга? В нея пише, че българите са вар­вари, дивашки племена, които са дошли в територии, които се владеят от великите гърци, тъй като Гърция дава цивилизация­та на целия свят и това, което се нарича Източна Румелия, всъщност принадлежи на Гър­ция, казват англичаните. В тази книга пише още също така, че българите са едно дивашко пле­ме, което е правило какви ли не зулуми и диващини на Балкани­те, докато дошли турците, кои­то въвели ред и хармония сред населението по тези земи. Ред и хармония са въвели турците! Това го пишат англичани през годината на нашето Съедине­ние. Турците са били една пре­красна цивилизована раса, така се изразяват авторите на книга­та, която е наложила ред и се е отразила много благотворно на дивашките племена като бълга­рите.

Напоследък се убеждавам, че много често трябва да припом­ням азбучни истини на някои папагали тук, на някои излъс­кани мозъци в България, които продължават да твърдят, че Уин­стън Чърчил е велик политик. Този дегенерат-алкохолик често е казвал, че България трябва да се затрие. Той какво е повтарял? Повтарял е същите тези от тази книга. Той е повтарял същите виждания на английския елит спрямо България.

Хайде, продължавайте да обяснявате, че Англия била за­щитила България. Защитила я е на кукуво лято. Англия винаги е играла срещу България. Англия, основният фактор, който удъл­жава турското робство на Бъл­гария с поне 50 години.

Проектираната от Англия Гърция още от 1828-ма годи­на получава автономия. Защо? Защото над нея е английският политически чадър, защото Ос­манската империя е абсолютно послушна спрямо Великобрита­ния, става нейна колония и слу­ша всичко каквото й се каже от­там. Защото всичко това трябва да работи срещу основната, ог­ромната, единствената, право­славна империя, тогава царство Русия. Всичко, което работи срещу Русия, е добре за Англия.

Западна Европа, тогавашни­ят европейският съюз Англия – Австро-Унгария – Франция – Германия нарязаха България по един дивашки, варварски начин. Кои са диваците и варварите? Англичаните, французите, гер­манците, австро-унгарците. Те са диваците. Те са варварите на Европа. Ние сме цивилизатори­те на Европа. Ето това трябва да се учи в учебниците, но то ще се учи в учебниците, когато изхвърлим националните преда­тели от политиката и когато Бъл­гария се управлява от наистина мислещи и познаващи истинска­та история хора. Защото на мен ми омръзна от невежи бездарни­ци, които претендират да са по­литици и които искат да забра­вим това, което е било. Искат да не узнаем каква е истината.

Русия винаги е стояла зад нас и е била готова и да ни освободи и да ни защитава, освен, ако раз­бира се, не се държим идиотски и кретенски, както сега го прави поредното българско правител­ство кабинетът „Борисов 2”, президентът „Плевнелиев 1”.


1. След Съединението Австро-Унгария насъсква сърбите срещу нас; а когато българската армия побеждава и стига до Пирот, австро-унгарците заявяват, че трябва да спре, иначе ще се бие с австро-унгарски войски. Пише го във всеки учебник по история, но на русофобите не им изнася.

2. Стефан Стамболов настоява руските инструктори да напуснат България. Русия уважава желанието на българския премиер и руските инструктори напускат България. Интересно, как така русофобите настояват руски инструктори да са останели? Та нали са били „окупатори“?

3. Никой не поставя в изолация България след Съединението. Ако има някой да се опитва да я изолира, това е Сърбия.

4. Бунтовете срещу Батенберг са извършени от патриотични български офицери, които са недоволни от слабото му и безволево управление.

5. Князът се оттегля от престола поради собствената си некадърност, защото не се справя нито с вътрешната, нито с външната политика.

6. След Балканската война (няма Първа балканска война) Фердинанд нарежда да нападнем бившите си съюзници. В отговор всички ни нападат, румънски войски стигат до Враца и само намесата на Русия спасява България от пълна окупация от страна на Гърция, Сърбия и Румъния.

7. България нахлува в Добруджа през Първата световна война. Тогава Добруджа е румънска според Букурещкия мирен договор от 1913 г. и румънците просто си я защитават, подпомогнати от руснаците, на които са съюзници. А България няма доблестта дори да нахлуе самостоятелно в Добруджа, а го прави, като подчинява армията си на германския корпус на генерал Макензен.

8. Никой не открадва целия златен резерв на България. Това са поредните русофобски измислици.

9. Половината парламент (ако е толкова) е наказан съвсем справедливо, защото обявява война на САЩ и Великобритания.

10. И допълнително: през 1908 г. Русия плаща компенсация на Турция, за да не нападне Турция България след обявяване на българската независимост. Компенсацията е 80 милиона златни франка, което по тогавашния курс на франка е 674 тона злато. България никога не връща „заема“.

  • Любомир Чолаков

Някои уточнения за т.н. русофили и русофоби в светлината на днешния празник

Аз изобщо не се определям като русофил, но понеже упорито отказвам да бъда и русофоб, клиничните русофоби незнайно (всъщност – знайно) защо постоянно ме вкарват в списъка на русофилите.

Не са наясно или с понятията и съдържанието на тези думи, или не искат да са наясно, и си лъжат – по навик или грантомотивирано – не е интересно.

Може би да не са наясно и с фактологията, но тя за тях очевидно не е от особено значение. Щом бъркат значението на думите поробител и освободител (според тях точно тогава именно Русия ни е поробила), нещата са медицински ясни.

Има прости истини, които един клиничен русофоб никога няма да признае иначе, освен излъчвайки жлъч, злоба, отровни плюнки, и скърцайки със зъби.

1. Днешна България е не само освободена, а създадена в буквалния смисъл на думата от Русия, от Александър II Цар Освободител. Затова и паметника му е точно пред Народното събрание в София.

2. Българската държавност след Освобождението е създадена и ПЛАТЕНА пак от Русия. Не само образно казано, а и в най-буквалния смисъл и значение на тази дума: с кръв, жертви, пари, щети.

3. Българското Съединение е спасено пак именно чрез дипломатически натиск от страна на Русия. Въпреки формално неутралната (неодобрителна) позиция на цар Александър III (който между другото е не само участник в Освободителната за нас руско-турска война 1877-78 години, но даже е един от инициаторите и в Русия).

Но не само това – то е пак ПЛАТЕНО от нея.

Защото при Съединението има маса османски активи, които попадат в юрисдикцията на България (от османска гледна точка – заграбени от „окупираната“ и освободена от Русия държавна формация – България, една ЖП линия, строена от барон Хирш, е била крайно скъпо и стратегически важно съоръжение, което остава у нас безплатно) и те отправят иск да им се плати всичко това. Естествено, към Русия, която приспада тези суми и активи от полагащите и се репарации и контрибуции като победител в руско-турската война 1877-1878. България изобщо не се издължава към Русия за това с нищо.

4. Русия отново (за трети път!) плаща (или – по-скоро опрощава, което е същото по смисъл) Освобождението и изграждането на българската държава. След Освобождението има т.н. „окупационен дълг“, който е добре известен и се развява из интернет-пространството като видите ли – грозен и подъл мотив на Русия да не освобождава България, а да я зароби.

А истината всъщност е малко по-друга. По правилата на жанра от края на 19 век Русия е окупатор на бившата територия на Османската империя. Дали ще я прави отделна държава, или част от Русия, си решава тя с правото на победител. И когато все пак решава да даде държавност, суверенитет, и Конституция на тази държава, Османската империя съвсем естествено я държи отговорна за допълнителните загуби, които понася от нашето Съединение.

5. Като стана дума за Конституция, още един пирон в ковчега на страданията на клиничните русофоби: Търновската Конституция пак е подарена на България от същия този руски цар: Александър II, който ползва за модел Конституцията (разработена пак от него) на Финландия, която пак той, доброволно, без никакви войни, решава да „освободи“ от рамките на Руската империя и да й даде статута на самостоятелна държава).

Нещо, което клиничните русофоби не знаят, или ако знаят, упорито премълчават, като белоруски партизанин на разпит в Гестапо.

Този дълг изобщо не е изплатен. Има някакви стартови мизерни плащания, които нямат и 10% от размера на предявеното, останалото Руската империя маха с ръка, и „изписва“ – България и без това не е в състояние да изплати този дълг дори и частично тогава.

Накратко, Русия е записала в скрижалите на историята това, което днешните ренегати, дегенерати, и прочее клинични русофоби не знаят, не помнят, забравят, или за нищо на света не са в състояние да признаят.

Но то е записано. Историята е именно такава.

И накратко казано – ако нямаше Русия и тази война тогава, нямаше да има България, нямаше да има Съединение, нямаше да има признаване на българската корона през 1908 година (пак те са първи!), което де факто вече чисто де юре признава българската държава като самостойна и като такава в света.

Нямаше да има огромната част от нас като хора, чисто физически дори – щяха да са ни „съкратили“ 2-3 пъти, като арменците.

Това е истината, останалото е злостен отровен бълвоч на тъпи, невежи, мразещи и незнаещи историята си хора, които тайно и явно мразят и родителите си, че са ги родили в България, и българите, защото били скапан народ.

Тоест – не правят разлика и между българските думи народ и население, и ги бъркат. Сбърканяците са така – често бъркат.

  • Пламен Пасков

Хубаво е, когато ще си честитим днес, да знаем – как точно е станало, кой е бил против (наистина) кой е бил против (на ужким) и кой наистина е помогнал това да се случи

 

Тази статия съм публикувал вече в някои вестници преди няколко години. Бях поканен и на половинчасово интервю по БНТ, но… на петата минута ми казаха „Благодарим Ви…“ и ме прекъснаха. Защото поканилият ме редактор мислил, че в това интервю ще докаже как Англия подкрепила Съединението, а Русия се противопоставила. Но… документът доказва точно обратното!

АНГЛИЙСКА КНИГА ЗА БЪЛГАРСКОТО СЪЕДИНЕНИЕ ОТ 1885 г.

Поради сходство в заглавията с английската ми книга „Българите из Лондон“, като написах в Гугъл заглавието на книгата си, случайно открих неизвестна английска брошура „Българите такива, каквито са“. Издадена в Лондон през септември 1885 г. в огромен за времето си тираж.

Разбира се, заглавието ме заинтригува и отидох в най-близката библиотека да си я поръчам за прочит. Там, след неколкоминутно боравене с компютъра ме информираха, че от нея са запазени всичко на всичко четири екземпляра в четири научни библиотеки в света. И единственият вариант е да отида в отдела за редки книги в най-голямата (общо 170 милиона единици) библиотека в света – Британската.

Аз съм клиент на тази библиотека и публикувах дори статия за изложбата ѝ, в която има три средновековни български четвероевангелия. Заявих книгата и според наредбата трябваше да ми я доставят до три дни. След седмица обаче още я нямаше и служителят предположи, че някъде се ползва от научни работници.

Ангажирах българка, работеща в тази библиотека. Учудването ни бе голямо, че в течение на месец и тя не можа да се докопа. След две-три поръчки и почти тримесечно чакане, получих имейл, че книгата ми е доставена в читалнята за редки екземпляри.

В тази библиотека се влиза като в самолет – проверки и сканирания още на входа. В читалнята – още проверки и няколко наблюдатели. Можеш да внесеш само молив и бели листове, нищо друго! А погледът ми установи, че и всяко читателско място се записва от видеокамерите от три-четири различни ъгъла на наблюдение.

Оказа се, че брошурата е издадена специално за българското Съединение и е уникална. След разглеждането на въпроса в парламента, тя е включена в „Сборник от важни за английската политика документи“. В България никой не знаеше за съществуването ѝ. Понеже не влизала в списъка на забранените за копиране, платих и получих копие срещу подпис, че ще я ползвам за изследователски цели и няма да я разпространявам. Но… аз направих още два екземпляра и дарих едно на Националната библиотека „Кирил и Методий“ в София, друго – на Пловдивската библиотека „Иван Вазов“.

С какво е толкова интересна тази книга, какво пише за българите там?

Книгата е отпечатана само седмица след Съединението на Княжество България с Източна Румелия и целта е била да информира или ако искаме да бъдем по-точни – да дезинформира британското население и го подготви психологически за евентуална нова „Кримска война“, в която цяла Европа ще воюва срещу Русия. Макар че е издадена от Патриотична организация, тя отразява официалната политика на Англия по българския въпрос от средата на 19-ти век и до Съединението, щом сетне е включена в Сборника от важни за английската политика документи. Тази книга най-после ми обясни защо Русия е изтеглила офицерския състав от българската армия при обявяване на Сръбско-българската война.

Съединението на Княжество България с Източна Румелия е предизвикало огромна тревога в Британската империя. Както винаги, вдигнал се шум, че и това е дело на руския царски двор, който постепенно се стремял да постигне Санстефанска България с излаз на Егея.

Първата страница на книгата започва с едно огромно заглавие: „ИСТИНАТА ЗА ИЗТОЧНА РУМЕЛИЯ“!?! И първото изречение гласи, че революцията в Източна Румелия (Съединението) застрашително подновява целия източен въпрос!

Внушава се, че към коренното гръцко население, между 6-ти до 15-ти век по тези земи се заселили някои варварски племена, между които и диваците – българи. Тия дивашки племена взаимно се изтребвали, докато в 14 и 15 век дошли турците и въдворили ред и порядък в региона.

Подчертава се, че турците са добре управляваща раса, но направили голяма грешка, че не форсирали потурчването на завареното местно население. Вследствие на това, през последните 18-ти и 19-ти век руски емисари развили сепаратистко движение сред родствените им славяно-българи, организирали и въстание, докато накрая след брутална Руско-турска война им създали и държава.

Интересно е твърдението, пропагандната лъжа, че под покровителството на генерал Гурко, диваците-българи изклали, избесили и живи изгорили над един милион гърци и турци, за да може българите да добият превес по тези земи.

В края на войната Русия се опита да изгради една Велика България…“ – пише в документа. Но Англия не позволи, защото (цитирам): „Гърция има законното основание да наследи турската власт южно от Стара планина“. Междувпрочем в Гърция и сега смятат, че Източна Румелия е била втора гръцка държава и там има клубове „Източна Румелия“ на чийто стени виси картата ѝ.

„Тук жизнено най-важният въпрос е да не се допусне Русия да стъпи в Константинопол. Англия много добре знае това. Неслучайно похарчихме 100 милиона лири и 50 000 човешки живота през 1854 г. (в Кримската война) за да я спрем!“

В много английски източници се споменава, че ако не е била намесата на Англия в Кримската война, Русия щяла да освободи България още тогава – четвърт век по-рано. В Добруджа се били разположили превантивно английски войски за недопускане освобождението ни, а край Варна били изградени дори и военно-полеви болници.

Цялата въпросна английска брошура „Българите такива каквито са“ възхвалява гърци и турци и внушава, че „ако се налага някой да измести турците между Стара планина и Егейско море – то това трябва да са гърците и в никакъв случай българите!“. „Гърците са наши приятели и по инстинкт, и по традиция, и по интереси!“ – твърди книжлето.

Иска ми се да прокоментирам следния цитат от книгата: „Гърците са много по-висша раса в сравнение с българите и биха третирали по-справедливо мюсюлманите, отколкото тях!“. Всеки знае как се третират мюсюлманите в днешна Гърция и как – в България! Само един факт бих споменал: докато в България никнат като гъби нови и нови джамии, то в Гърция джамия може да се разруши (ако някъде е останала), но не и да се построи нова такава. А от опит знам, че там държавна работа на друговерци не дават и правата им са съвсем ограничени…

Едва по време на Балканските войни, депутатите братя Чарлз и Ноел Бъкстон, след продължителна обиколка, срещи и разговори с обикновени хора из всички балкански страни установяват истината и декларират в английския парламент, че на Балканите най-толерантни към друговерците и съседите си са българите, а не гърците.

От разглежданата тук английска книга става ясно, че Великобритания вдига в тревога цяла Европа. Тогава тя е най-мощната империя в света и като такава предупреждава Русия, че ако одобри това Съединение и остави руски офицери в българската армия, то срещу нея ще воюва заедно с цяла Европа. При опасността да се загуби дори допуснатото по размери Княжество България, какви други варианти са оставали на Русия, освен да изтегли офицерите си и да оголи войската ни срещу насъскваната Сърбия?

Героизмът на българските войници обаче, всеотдайността на капитаните и сержантите, ентусиазмът на целия народ от двете страни на Стара планина не остават скрити за многобройните кореспонденти и наблюдатели от цял свят. В крайна сметка Западна Европа се убеждава, че това Съединение не е дело на царските руски емисари, а стремеж за частично обединение на народа ни и го признава като свършен факт!

Тази карта на „гръцката провинция Източна Румелия“ снимах през 1998 година в едноименния клуб в град Гумендже, Егейска Македония (днес Гумениса в Гърция). Според шефа на организацията им, подчертаните със зелено градове и до днес са населени предимно с гърци и имат съответни организации. Аз потвърждавам за Несебър, където синът на някогашен мой съсед се гърчее и е станал шеф на гръцка организация и вместо Димитър Атанасов Петров обичал да се представя като Димитриос Петрос.

 

Един от разделите на книгата е озаглавен: „Гърците, а не славяните, трябва да наследят турците“

Заглавната страница на брошурата, която след разглеждане в парламента е включена в „Сборник от важни за английската политика документи“.

„Истината за Източна Румелия“ – страница пълна с лъжи и измислици за заблуждаване на англичаните.

Който може да чете английски – нека чете оригиналните документи! Защото оня ден на стената си Владимир Левчев твърдеше, че Англия подкрепила Съединението, а Русия била против!?!

  • Никола Филипов, Лондон

ПО ТЕМАТА

Платила ли е България на Русия за Независимостта си?

Русия плати за нашето Освобождение и Съединение с кръвта и парите си!

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

ОБРАЗЕЦ: мислене на Робска Овца!

Русия признава първа независимостта на България!

Последно от БЪЛГАРИЯ

Мислехте го за конспирация? Ах, тези конспирации, все се оказват истина!! Честито, планът за намаляване на човечеството продължава с пълна сила!!! Следващата точка от плана на глобалистите е в ход – обвързване на парите на хората с въглеродните емисии: Централна Кооперативна Банка въвежда въглероден калкулатор

    Следващата точка от плана на глобалистите е в ход – обвързване на парите на