Телевизията – най-ефективният манипулатор. Съвременни психотехнологии за манипулиране

/

Радио – и телевизионните програми постоянно се прекъсват заради излъчването на реклами. Рекламите, а и много от предаванията в електронните СМИ, могат да се превърнат във фактор за управление на хората

Телевизията е важен информационен и културен инструмент за въздействие върху човека. Тя има свойството да премахва истината от събитията. Телевизионните камери, които предават дадено събитие, го превръщат най-често в псевдосъбитие или в спектакъл. Това са изводите на Сергей Г. Кара-Мурза.

Манипулиране на хората чрез средствата за масова комуникация

Средствата за масова комуникация предават съобщенията на големи територии и масите са въвлечени в този процес. По ефективност на въздействието върху психическото съзнание на масите средствата за масова комуникация и информация са на първо място.

Как въздейства информацията върху психиката на индивида

Главният мозък на човека се състои от две полукълба. Лявото е съзнанието, дясното е безсъзнателното. На повърхността на полукълбата се намира тънкият слой сиво вещество; това е кората на главния мозък, под нея е разположено бяло вещество; това са подкоровите, сублиминални отдели на мозъка.

Психиката на човека се състои от три съставки: съзнание, безсъзнателно и бариера между тях – т.нар. цензура на психиката.

Информацията е всяко съобщение, което влиза от външния свят в психиката на човека. Тя преминава през цензурата на психиката. Така цензурата на психиката застава на пътя на информацията, която се появява в зоната на възприемане от индивида; тя е нещо като щит, който преразпределя информацията между съзнанието и безсъзнателното в психиката.

Част от информацията, в резултат от работата на цензурата на психиката, постъпва в съзнанието, а друга – голяма по обем, се изтласква в подсъзнанието. Информацията, която е преминавала в подсъзнанието, след известно време започва да въздейства върху съзнанието, а чрез съзнанието – върху мислите и поведението на човека. В подсъзнанието се складира всяка информация, която някога е минала край индивида; няма значение дали той я е запомнил или не.

Всяка информация, която човек може да види или да чуе, информацията, която психиката улавя чрез органите на зрението, слуха, обонянието, осезанието и др., неизменно се складира в подсъзнанието, в безсъзнателното в психиката, откъдето започва скоро въздействието си върху съзнанието.

Главната роля в отразяването на контактите на човека с реалността, във възприемането на тази реалност, е на съзнанието. Но освен съзнанието съществува и подсъзнанието, или безсъзнателното в психиката.

Така човек се състои от два слоя – съзнание и безсъзнателно, или подсъзнание. От подсъзнанието зависи реализацията от човека на скритите сублиминални въздействия, или въздействията от страната на манипулаторите, които разработват психотехнологии и вкарват в подсъзнанието на човека психологически установки.

Подсъзнанието или безсъзнателното се дели също на два слоя. Това са: личното безсъзнателно и колективното безсъзнателно, или т.нар. филогенетична памет.

Личното безсъзнателно се формира у човека чрез задействането на неговите репрезентативни и сигнални системи, а колективното безсъзнателно зависи от опита на отминалите поколения.

Безсъзнателното в психиката е багажът от знания, натрупан от човека в живота му. Информацията, която постъпва от заобикалящия свят, с времето ще бъде преработена със задействането на дълбоките слоеве на безсъзнателното; след това тази информация ще премине в съзнанието във вид на определени мисли и като резултат – извършването на определени постъпки.

Как действа манипулаторът

Манипулаторът напълва с такова смислово значение информацията, която постъпва в мозъка на човека, че чрез задействането на един или друг архетип да предизвика в психиката на човека съответните реакции и да го принуди да изпълни постановките, заложени в неговото подсъзнание от самия манипулатор.

И тук е ролята на средствата за масова комуникация. С тяхна помощ се извършва психологическа обработка не на отделния индивид, а на обединените в маса индивиди.

Ако някоя информация постъпва чрез средствата за масова комуникация – телевизия, кино, списания и пр., тя задължително засяда в психиката на индивида. Независимо дали той е успял да я обработи или не, дали я е запомнил или не.

Тази информация може да окаже своето въздействие както сега или утре, така и след много години или десетилетия. Факторът време в този случай не играе роля.

Такава информация никога не напуска подсъзнанието; в най-добрия случай тя може да мине на втори план, да се скрие в дълбините на паметта, защото паметта на индивида е така устроена, че изисква постоянно обновяване, за да запомни нови обеми информация.

От всичките средства за масова комуникация най-големият манипулатор е телевизията. Днешният човек не може да се откаже от нея. Много хора са зависими от телевизията; ако се откажат от нея, при тях могат да се наблюдават симптоми на невроза.

Чрез телевизионния сигнал телевизията кодира психиката на индивида. Този процес се основава на принципа, че в началото информацията постъпва в подсъзнанието и оттам оказва влияние върху съзнанието. Чрез телевизията е възможно моделирането на поведението на индивида и масите.

Според С.Г. Кара-Мурза телевизионната продукция е стока, подобна на духовен наркотик.

Днешният човек прекарва пред телевизора много повече време, отколкото изискват неговите потребности от информация и развлечения.

Както и в случая с наркотиците, човекът, употребявайки съвременни телевизионни програми, не може рационално да оцени техния характер и въздействието им върху неговата психика и поведение.

Хитлер първи разбрал и започнал да използва манипулативните възможности на телевизията. През април 1935 г. се появил първият телевизионен салон за 30 души, с два телевизора, а през есента на 1935 г. бил открит телевизионен театър за 300 души.

През 1946 г. в САЩ телевизор имали само 0,2% от семействата, а към 1980 г. – почти 98% от американските семейства.

При телевизионно предаване се извършва въздействие върху психиката чрез активирането на различни форми на предаване на информация; едновременното участие на зрителните и слуховите органи оказва мощен ефект върху подсъзнанието, за сметка на което се извършва манипулацията. След 20-25 минути мозъкът започва да попива всяка информация, която постъпва чрез телевизионното предаване. Един от принципите за манипулиране на масите е внушението; той е залегнал в основата и на рекламите.

Ако дълго време в информационното поле на човека попада някой сигнал, информацията неизбежно се складира в подсъзнанието му.

Ако дълго време пред нас върви информацията за някоя стока, тя автоматично става близка на нашата психика, а това означава, че човек безсъзнателно може да направи избор в полза на такава стока.

По времето на гледане на телевизионно предаване зрителят се потапя в повърхностна хипноза.

Установено е, че 63% от хората не са способни да се удържат да не купуват дадена стока, дори да разбират, че тя не им е нужна. Особено е опасна телевизията за децата.

Някои експерти свързват засилването на престъпността в страните от бившия соцлагер с негативното влияние на средствата за масова комуникация върху психиката на хората.

В СМИ, във филмите и компютърните игри се демонстрират съдържащи насилие епизоди. Те веднага въздействат върху подсъзнанието, задействат чувствата, а не разума. Чрез демонстриране на секс и насилие манипулаторите с помощта на средствата за масова комуникация и СМИ деградират подрастващото поколение, което престава адекватно да възприема реалността и започва да живее в своя измислен свят.

Настъпва своего рода идентификация на зрителя с героите от екрана.

Въздействайки върху подсъзнанието на индивида, рекламата води до това, че човекът не принадлежи на себе си. Той се подчинява на налаганите му принципи и норми на живот. И дори съзнателно да се противи на някои от тях, подсъзнателно той вече прави избор в полза на една или друга психологическа установка от страна на манипулаторите.

Освен това манипулаторите формират у определени групи от населението, които нямат средства и не могат да купят една или друга стока, комплекс за непълноценност.

А народът иска да се доближи до такова ниво на потребление, откъдето идва увеличаването кредитите и като цяло – увеличаване на невротичните зависимости и озлобеност в обществото, защото невинаги кредитите могат да бъдат обслужвани.

Когато човек гледа телевизия, той няма собствени мисли, занижена е неговата мислителна активност.

Гледането на телевизия не е отпускане и почивка. Зрителят попива мислите и образите, които идват от екрана.

Корпорациите плащат милиарди, за да могат да натрапят стоките си на зрителя, който се намира в състояние на неосъзната възприемчивост.

Днешните телевизии не ни предлагат програми, които да дават на зрителите полезни знания за света, да помагат на хората да променят живота си към по-добро, да отварят сърцата и да стимулират мисленето.

За съжаление телевизионните канали контролират хората, заинтересувани са да ги приспиват, да ги превръщат в безсъзнателни индивиди и по този начин скрито да контролират поведението и мислите им.

Изследователи наричат телевизора „символ на обществото на потреблението и манипулацията“.

Всичко, което телевизиите ни предлагат, за съжаление е телевизионна отрова.

На нормалния човек му трябва творческа работа, труд. А телевизията му предлага измислен илюзорен свят, лишава го от пълнокръвен живот, спира развитието му.

С телевизията човек се управлява по-лесно.

Издaтeлcтвo PACПEP

Манипулират нервната ни система чрез електромагнитните полета на телевизори и монитори (ПАТЕНТ)

Учени: Гледането на телевизия намалява умствените способности

Последно от БЪЛГАРИЯ

Костадинов: Когато едно правителство тръгне срещу интересите на своя народ, то вече не представлява своя народ! То представлява някого другиго, който дава нареждания, някой, който дава инструкции! Няма правителство и парламент, който да е спечелил войната срещу своя народ! Току-що България обяви война на Русия. Ние, българският народ, на свой ред обявяваме война на това престъпно правителство! Оставка! (ВИДЕА НА ЖИВО ОТ БЕЗРОДНОТО СЪБРАНИЕ)

ВИДЕО   ВИДЕО1   ВИДЕО2   СВЪРЗАНА ПУБЛИКАЦИЯ АНКЕТА: Трябва ли България да даде оръжие на

Фейсбук страница

The Bulgarian Times